Blue Flower

 Informacje Dyrektora

W związku z otwarciem przedszkola w dniu 11 maja br. informuję, że zgodnie z wytycznymi MEN w pierwszej kolejności nasze przedszkole zapewni opiekę dzieciom, rodziców obojga czynnie pracujących, z których pierwszeństwo, zgodnie z zaleceniami MEN, mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z zaleceniem GIS w przedszkolu wprowadzony zostaje REŻIM SANITARNY oraz ZMIANA ORGANIZACJI PRACY (nie będą obowiązywały dotychczasowe podziały grupowe, liczba dzieci zostaje ograniczona zgodnie z wytycznymi GIS tj. 4m2 na 1 dziecko, nauczyciele zapewniają przede wszystkim opiekę, ale mo także organizować zabawy, zajęcia dydaktyczne.).
Wymagane są stałe godziny przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola i na jej podstawie, dzieci będą przydzielane do grup.

W PIERWSZYM DNIU POWROTU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA WYMAGANE BĘDZIE:

1. Dobry stan zdrowia dziecka sprawdzony zgodnie z zaleceniami GIS
2. Obowiązkowe przedłożenia Oświadczenia (podpisanego przez obydwojga Rodziców), które Rodzice otrzymali wcześniej do zapoznania się na komunikatorze lub drogą mailową.  

Chęć powrotu dziecka do przedszkola należy zgłosić dyrektorowi przedszkola drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na trzy dni przed planowanym powrotem. O przyjęciu dziecka każdorazowo będzie decydował dyrektor.

UWAGA !!!
Proszę zgłaszać ewentualną nieobecność dziecka mailowo:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub telefonicznie: 17 22 16 752 w dniu poprzedzającym nieobecność
oraz w nagłych przypadkach do 7.30
w dniu nieobecności. Informacja jest niezbędna w celu organizacji żywienia.

Rodziców dzieci, którzy zgłosili przyjście od 18.05. 2020 r. proszę o potwierdzenie daty przyjścia lub rezygnacji do dnia 14.05.2020r.

Więcej na stronach:
https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-otwarcie-przedszkoli
https://www.gov.pl/web/edukacja/otwarcie-przedszkoli-pytania-i-odpowiedzi

Poniżej zamieszczamy  PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR2 IM. JANUSZA KORCZAKA W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM COVID-19
/ Załącznik do Zarządzenia Nr 5/E/20 Dyrektora PP2 z dnia 07.05.2020r. /

 
Na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkolu i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania przedszkoli w Przedszkolu obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa.

 1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Publicznym Przedszkolu Nr 2 im. Janusza Korczaka w Sędziszowie Małopolskim ul. Osiedle Młodych 9 zwanego dalej Przedszkolem lub Placówką, odpowiada dyrektor przedszkola zwany dalej Dyrektorem.

 2. W Przedszkolu stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji.

 3. Wszyscy pracownicy zaopatrzeni są w środki ochrony indywidualnej wg wskazań GIS i znają obowiązujące w placówce procedury bezpieczeństwa dotyczące COVID-19

 4. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.00 do 16.30.

 5. Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej może maksymalnie wynosić 12 (ewentualnie w uzgodnieniu z organem prowadzącym plus 2 dzieci , przy czym minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci nie może być mniejsza nić 4 m2 na 1 dziecko i opiekuna, powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów znajdujących się w niej – zalecenia GIS).

 6. Zgłoszenie dziecka do przedszkola dokonuje się poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 17 22 16 752   z podaniem daty ewentualnego przyjścia z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem oraz godzin pobytu. O przyjęciu dziecka każdorazowo będzie decydował dyrektor.

 7. Zaleca się osobom wchodzącym do budynku Przedszkola przejście przez kurtynę z czynnikiem dezynfekującym / stosowany środek w urządzeniu posiada świadectwo kontroli jakości/.

 8. W wiatrołapie budynku Przedszkola każdemu pracownikowi oraz dziecku mierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik Przedszkola.

 9. W przypadku wskazania temperatury wyżej niż 37,5 stopni C po piętnastu minutach wykonany jest drugi pomiar innym termometrem. Jeżeli drugi pomiar wskaże podwyższoną temperaturę lub u dziecka/pracownika wystąpią wyraźne oznaki choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu dana osoba nie zostanie na teren budynku Przedszkola. W takim przypadku nakazuje się stosowanie do zaleceń GIS.

 10. W Przedszkolu dzieci nie muszą zakrywać ust i nosa natomiast pracownikom zaleca się zakrywanie nosa i ust przy użyciu przyłbicy lub maseczki./ Jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych Ministra Zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego/.

 11. Pracownicy bezpośrednio obsługujący klientów obowiązkowo posiadają maseczki lub/i przyłbice, rękawiczki jednorazowe.

 12. Na czas pracy Przedszkola, drzwi wejściowe do budynku Przedszkola są zamykane. Każdorazowe wejście do Przedszkola sygnalizowane jest za pomocą dzwonka.

 13. Na tablicy ogłoszeń w holu znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie Placówki.

 14. Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym zapewnia:

  1. Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń Przedszkola, placu zabaw oraz sprzętów, zabawek znajdujących się w Przedszkolu;

  2. Płyn do dezynfekcji rąk, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, przyłbice, maseczki ochronne, fartuchy dla pracowników Przedszkola / zgodne z wytycznymi GIS/.

  3. Instrukcje: mycia rąk, dezynfekcji rąk, zakładania i zdejmowania rękawiczek oraz maseczek;

  4. Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki, przyłbicę, fartuch oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia);

  5. Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom.

 1. Dyrektor:

  1. Nadzoruje i monitoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników Przedszkola zgodnie z powierzonymi im obowiązkami;

  2. dba o tym by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było zabawek, przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować;

  3. prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w Placówce;

  4. kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;

  5. informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika;

  6. współpracuje ze służbami sanitarnymi;

  7. instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;

  8. zapewnia taką organizację, która uniemożliwi stykania się ze sobą poszczególnych grup dzieci, a dana grupa będzie przebywać w wyznaczonej, stałej sali, zaś grupą będą się opiekowali w miarę Ci sami opiekunowie;

  9. informuje rodziców o obowiązujących w Przedszkolu procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej.

  10. Organizuje działalność Przedszkola zgodnie z wytycznymi MZ, GIS i MEN.

 1. Każdy pracownik Placówki zobowiązany jest:

 1. Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:

  1. Regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,

  2. Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,

  3. Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;

 2. Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku Placówki stosując ściśle zasady dezynfekcji rąk.

 3. Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci;

 4. Postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa;

 5. Zachowywać dystans między sobą – minimum 1,5 m.

 6. Stosować środki ochrony indywidualnej wg zasad określonych przez GIS, MZ.

 1. Pracownicy pomocniczy – intendent/sekretarka, konserwator oraz personel kuchenny nie mogą mieć kontaktu z dziećmi , oraz nauczycielami i pomocami nauczyciela .

 2. Pomoce nauczyciela/woźne oddziałowe myją i/lub dezynfekują:

  1. Ciągi komunikacyjne – myją oraz dezynfekują odpowiednim płynem.

  2. Poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują;

  3. Leżaki;

  4. Toalety dla personelu i dzieci – myją i dezynfekują;

  5. Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów;

  6. Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;

  7. Myją, dezynfekują zabawki, przedmioty, którymi bawiło się dziecko zanim będzie z nich korzystało kolejne dziecko.

  8. Dbają o czystość ręczników. Jeśli zaistnieje potrzeba stosują ręczniki papierowe jednorazowe.

  9. Maseczki wielokrotnego użytku pracownicy piorą w domu zgodnie z zaleceniami producenta.

  10. Pracując w rękawiczkach. Stosują ścisłe zasady ich nakładania i zdejmowania oraz utylizowania.

  11. Pracując w przyłbicach, systematycznie dezynfekują je dostępnym środkiem.

  12. Wykonują inne stałe prace określone w zakresie czynności na stanowisku pracy oraz zlecone przez dyrektora.

 1. Nauczyciele:

 1. sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, objawy chorobowe u dzieci,

 2. dbają o to by dzieci regularnie myły ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza;

 3. wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć;

 4. dbają o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi z innej grupy, np. na placu zabaw;

 5. dbają o to, by dzieci w ramach grupy unikały bliskich kontaktów
  / z uwzględnieniem szatni/;

 6. nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci;

 7. podczas organizacji i pobytu na placu zabaw stosują się ściśle do wymogów GIS – odrębnie każda grupa, korzystanie z urządzeń jedynie w przypadku gdy zostały dopuszczone przez dyrektora do użytku.

 8. zachowują między sobą w kontaktach odstęp wynoszący co najmniej 1,5 m.

Przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola

 1. Dzieci powyżej 4 r.ż. w czasie drogi do i z palcówki noszą maseczkę. W Przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa przez dzieci.

 2. Rodzic/opiekun prawny dzieci przyprowadzanych do placówki musi mieć zakryty nos i usta oraz mieć założone rękawiczki.

 3. Na teren budynku Przedszkola (tylko do wiatrołapu) wchodzi jeden rodzic z dzieckiem/dziećmi. Następni wchodzą gdy poprzedni opuszczą wiatrołap. Podobnie podczas odbioru dzieci.

 4. W dniu wznowienia funkcjonowania Przedszkola rodzic/prawny opiekun podaje pracownikowi podpisane oświadczenie związane z przeciwdziałaniem COVID-19.
  W przypadku braku oświadczenia dziecko nie jest wpuszczone do Placówki.

 5. Pracownik podczas przejmowania dziecka od rodzica/prawnego opiekuna dokona mierzenia temperatury dziecka /termometrem bezdotykowym/.

 6. Pracownik dba o to, by dziecko po wejściu do Przedszkola wymyło ręce, a następnie odprowadza do sali, w której dziecko będzie odbywało zajęcia pod opieką nauczyciela.

 7. Rodzic przyprowadza dziecko i odbiera dziecko w godzinach określonych przez siebie i uzgodnionych z dyrektorem.

 8. W przypadku zgromadzenia się kilkorga dzieci – rodzic czeka z dzieckiem przed budynkiem Przedszkola z zachowaniem zasad określonych przez MZ i GIS w odstępach co najmniej 1,5 m.

 9. Dziecko nie może wnosić do budynku Przedszkola zabawek ani przedmiotów.

 10. Do placówki przyjmowane są tylko dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów świadczących o infekcji (katar, kaszel, podwyższona temperatura – powyżej 37.50 C), widoczne osłabienie, ospałość, manifestowanie, złe samopoczucie).

 11. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego, objawów chorobowych
  u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca informuje rodziców o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka.

 12. Dziecko przyprowadzane i odbierane jest wyłącznie przez rodziców/opiekunów prawnych lub osobę zamieszkującą we wspólnym gospodarstwie.

 13. Po wybraniu dziecka Rodzice / oraz osoby uprawnione/ wraz z dziećmi nie mogą przebywać na ogrodzie przedszkolnym.

 

Żywienie

 1. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki.

 2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.

  Pracownicy kuchni:

 1. Dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki;

 2. Myją ręce:

  1. przed rozpoczęciem pracy,

  2. przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,

  3. po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,

  4. po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,

  5. po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,

  6. po skorzystaniu z toalety,

  7. po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,

  8. po jedzeniu i piciu ;

 3. Myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;

 4. Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne, rejestrują imię i nazwisko dostawcy w karcie;

 5. Wyrzucają rękawiczki oraz wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie;

 6. Przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans zgodny z obowiązującymi przepisami;

 7. Po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez dyrektora Przedszkola;

 8. Myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki.

 1. Posiłki dla dzieci odbierane są z kuchni tak, aby pracownicy kuchenni nie mieli kontaktu z opiekunami, wychowawcami dzieci.

 2. Dzieci posiłki spożywają przy stolikach w swoich salach/dzieci spożywają posiłki w sali a po zakończeniu wyznaczony pracownik/pracownicy dezynfekują powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.

 3. Posiłki dzieciom podają pomoce nauczyciela/woźne oddziałowe.

 

Wyjścia na zewnątrz

 1. Przedszkole nie organizuje wyjść poza teren Przedszkola.

 2. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu zabaw przy czym dzieci mogą korzystać jedynie ze sprzętów dopuszczonych do użytku przez dyrektora z wyłączeniem. Pozostałe sprzęty będą otaśmowane.

 3. Na placu zabaw mogą przebywać jednocześnie dwie grupy, przy czym opiekunowie zapewniają, aby dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą oraz jedna grupa na terenie zielonym z tyłu budynku.

 4. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw dopuszczone do użytku na zakończenie każdego dnia są dezynfekowane.

 5. Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

 1. W Przedszkolu wyznaczone i oznakowane zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk (przy wejściu do wyznaczonego pomieszczenia).

 2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar, biegunka, utrata węchu lub smaku), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.

 3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.

 4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie telefonicznie: z rodzicami/opiekunami dziecka, Powiatową Stację Epidemiologiczną oraz organem prowadzącym i informuje o objawach.

 5. W przypadku ignorowania wezwania o stawienie się w Przedszkolu rodzica/opiekuna dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.

 6. Wskazany przez dyrektora pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.

 7. Nauczyciel, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek).

 8. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika Przedszkola, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną/przyłbicę i rękawiczki oraz fartuch.

 9. Rodzice izolowanego dziecka odbierają je z Przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych do budynku Placówki.

 10. W przypadku wystąpienia u pracownika Przedszkola będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia. Jeśli sytuacja dotyczy nauczyciela Dyrektor w pierwszej kolejności zapewnia opiekę dzieciom.

 11. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do Przedszkola kolejnych dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik.

 12. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń w dolnym holu) i wprowadza do stosowania na terenie Placówki instrukcje i polecenia przez nią wydawane.

 13. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.

 14. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.

 15. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

 16. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.

 17. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.

 18. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

 

Przepisy końcowe

 1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu od dnia 11 maja 2020 r. do czasu ich odwołania.

 2. Wszyscy pracownicy Przedszkola oraz rodzice/opiekunowie dzieci zobowiązani się do ich ścisłego stosowania i przestrzegania.