Blue Flower

Szanowni Państwo !

Od 01 września 2020 roku zaczynamy nowy rok szkolny 2020/2021 w bezpiecznych i higienicznych warunkach pobytu wszystkich dzieci i pracowników z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Aby sprostać tym wymaganiom kierujemy się ściśle wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 roku i wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Na tej podstawie zostały uaktualnione „Procedury Bezpieczeństwa”, które będą obowiązywały od dnia otwarcia przedszkola do ustania pandemii. Bezpieczeństwo sanitarne nałożyło na przedszkole ograniczenia związane z możliwością przebywania rodziców z dzieckiem na terenie przedszkola. Zarówno tryb przyprowadzania jak i odbioru dziecka są omówione poniżej.

Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez jakichkolwiek objawów świadczących o infekcji dróg oddechowych lub choroby zakaźnej  (katar, kaszel, podwyższona temperatura – powyżej 37.8C, widoczne osłabienie, ospałość, złe samopoczucie) oraz jeżeli najbliżsi członkowie rodziny nie zostali objęci kwarantanną. Dziecko musi być przyprowadzane i odbierane przez osobę zdrową, także nie objętą kwarantanną.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego i mając na uwadze wytyczne GIS informujemy, że z sal poszczególnych grup wiekowych zostały usunięte: pluszowe zabawki oraz inne przedmioty trudne do dezynfekcji. Do przedszkola nie będzie można przynosić zabawek, słodyczy ani żadnych przedmiotów z domu. Dzieci nie będą również myły zębów. 

Zabrania się korzystania z placu zabaw przez dzieci w czasie, gdy są pod opieką rodziców/prawnych opiekunów lub innych osób upoważnionych po wybraniu dziecka z przedszkola.

Należy pamiętać, aby po powrocie do domu niezwłocznie zmienić ubranie dziecka oraz dbać o codzienną higienę i codziennie kąpanie dziecka.

Prowadzone zajęcia będą miały charakter dydaktyczno-wychowawczy. Nauczyciele będą pracowali w swoich salach. Szczegółowa organizacja pracy przedszkola znajduje się poniżej.

Rok szkolny 2020/21 rozpoczynamy 01 września 2020r - we wtorek. 

Nasze przedszkole będzie czynne od godziny 6.00 do 16.30

 Dzieci należy przyprowadzić do przedszkola w godzinach od 6:00 do 8:15. 

POSZCZEGÓLNE GRUPY PRACUJĄ W NASTĘPUJĄCYCH GODZINACH: 

Grupa I  -  3-latki -  6.00 - 15.15  wych. p. Ewelina, p. Marta S.

Grupa II – 4-latki  - 7.00 - 15.00  wych. p. Jola

Grupa III – 3,4 latki - 7.30 - 15.00 wych. p. Marysia R.

Grupa IV – 5-latki  - 7.30 - 16.30  wych. p. Basia, Marta P.

Grupa V – 6-latki - 7.00 - 15.15 wych. p. Kornelia, p. Marysia S.

Grupa VI  - 6-latki - 7.00 - 16.00 wych. p. Bożenka, p. Ula

Przed i po godzinach pracy oddziałów dzieci przebywają w grupach łączonych na podstawie wyrażonej zgody w podpisanym oświadczeniu.
Bardzo prosimy przyprowadzać i wybierać dzieci w godzinach zadeklarowanych we wniosku.             

 

W ZWIĄZKU Z WYTYCZNYMI GIS INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 01.09.2020 R 

 • będą obowiązywały Rodziców i dzieci dwa wejścia:  A i B 

Rodzice/prawni opiekunowie/ inne osoby upoważnione nie mogą wchodzić do przedszkola, wyjątek stanowią rodzice dzieci nowych, którzy będą mogli wejść do przestrzeni wspólnej przedszkola (wspólny holl, szatnia) z bezwzględnym obowiązkiem osłonięcia ust i nosa oraz dezynfekcji dłoni płynem znajdujących się przy wejściu lub w rękawiczkachz zachowaniem zasad:

 • 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi, 
 • odstęp od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m.
 • 5 rodziców/prawnych opiekunów/ inne osoby upoważnione w jednym czasie.

- w krótkim czasie, nie przekraczającym 5-7 minut należy pomóc dziecku w przebraniu się, pożegnać się z dzieckiem i w miarę szybko opuścić budynek by nie ograniczać innym rodzicom możliwości sprawnego przyprowadzania i odbierania dziecka.

Rodziców z dziećmi oczekujących na wejście, prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość.

Rodzice przekazują dziecko pracownikowi przedszkola i opuszczają budynek. 

  - wejście A (główne) - dla dzieci 3-letnich  z grupy I i III oraz ich rodzeństw uczęszczających również do przedszkola

  - wejście B (ewakuacyjne od strony placu zabaw) - dla dzieci z pozostałych grup - pracownik przedszkola zaprosi dziecko i po umyciu dziecku rączek, odprowadzi dziecko pod opieką nauczyciela lub wskaże właściwą grupę (dzieci starsze),

Jest możliwość skorzystania z bramki dezynfekującej przy drzwiach głównych - wejście A - dla wszystkich dzieci. 

 • odbiór dzieci dla wszystkich odbywa się wejściem A po użyciu dzwonka wejściowego od godz.13.00
  Nad płynnością odbioru będzie czuwał pracownik szatni.
 • przed wejściem będzie mierzona dzieciom temperatura /na nadgarstku 

O godzinie 8.30 przedszkole zostaje bezwarunkowo zamknięte, gdyż przeprowadzana będzie dezynfekcja szatni i korytarza dlatego bardzo prosimy o punktualne przyprowadzanie dzieci.

Skład wyprawki, informacje o pakietach edukacyjnych, odpłatności, oświadczenia  itp. otrzymają Państwo  w pierwszych dniach  września.

Ważne! Przedszkole nie ubezpiecza dzieci polisą zbiorową. Każdy rodzic ubezpiecza swoje dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków w wybranym przez siebie towarzystwie ubezpieczeniowym. 

 Ze względu na ograniczenia związane z COVID-19 oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo
w tym roku szkolnym nie planujemy zebrania ogólnego z rodzicami.

Będziemy kontaktować się z Państwem poprzez:
komunikator na iprzedszkolu, e-mail, telefon, stronę internetową.

 • Rodzic przyprowadzający dziecko do przedszkola zostanie poproszony o podpisanie oświadczeń (dostępnych w przedszkolu lub poniżej) związanych z aktualnym zdrowiem dziecka i rodziny oraz zapoznaniem się z obowiązująca w przedszkolu organizacja pracy i procedurami (znajdują się poniżej).

 

Liczymy na Państwa wyrozumiałość i ścisłą współpracę w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa dzieci.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców

1. Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców / prawnych opiekunów jest Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Janusza Korczaka w Sędziszowie Małopolskim reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola.

2. Kontakt do Administratora:
- listownie: 9-120 Sędziszów Małopolski, ul. Osiedle Młodych 9,
- e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Inspektorem Danych Osobowych jest Łukasz Stawicki:
Kontakt z IOD:
- listownie: 9-120 Sędziszów Małopolski, ul. Osiedle Młodych 9,
- e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym w celu promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności ucznia, a także w celu zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych, korzystania z e-usług, żywienia uczniów, korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych art. 13/14 ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) takich jak: prowadzenie ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacja procesu nauczania, prowadzenie dziennika lekcyjnego, prowadzenie zadań z zakresu opieki pielęgniarskiej, żywienie uczniów, prowadzenie zajęć dodatkowych, realizacja zadań z zakresu BHP, wypożyczanie książek z biblioteki szkolnej, prowadzenie świetlicy szkolnej;

c) art. 9 ust. 2 lit. h RODO w celu świadczenia opieki pielęgniarskiej i profilaktyki zdrowia uczniów, prowadzenia ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacji procesu nauczania, realizacji zadań z zakresu BHP. 4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora w związku z przetwarzaniem danych to zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników, a także ochrony mienia placówki oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania infrastruktury informatycznej w szkole.

5. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

6. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do placówki lub do czasu wycofania zgody, zgłoszenia sprzeciwu, a w każdym razie przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez placówkę.

7. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

10. Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest wymogiem ustawowym. W celu uczęszczania ucznia do placówki są Państwo zobowiązani do podania danych. Brak takiego działania skutkuje niemożnością realizowania zadań przez placówkę względem ucznia. Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak zgody spowoduje niemożność zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na realizację głównych zadań przez placówkę względem ucznia.

 

OŚWIADCZENIE DO SKOPIOWANIA I WYDRUKOWANIA ORAZ  PROCEDURY DO ZAPOZNANIA PONIŻEJ

 

 


 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/E/20 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2  im. Janusza Korczaka w Sędziszowie Małopolskim ul. Osiedle Młodych 9 z dnia 28 sierpnia 2020 r.

 

Procedura bezpieczeństwa na czas pandemii obowiązująca

w Publicznym Przedszkolu Nr 2 im. Janusza Korczaka w Sędziszowie Małopolskim ul. Osiedle Młodych 9

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 Podstawa prawna:

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań o okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.);

- wytyczne dla przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie
z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

Cel procedury: zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom oraz pracownikom na terenie przedszkola w związku z istniejącym zagrożeniem COVID-19.

Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania nauczycieli, rodziców i personelu przedszkola podczas sprawowania opieki i organizowania zajęć z dziećmi w przedszkolu od momentu przyprowadzenia dziecka do przedszkola do chwili odbioru z przedszkola przez rodzica.

 

I. Ogólne informacje

 1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Publicznym Przedszkolu Nr 2 im. Janusza Korczaka w Sędziszowie Małopolskim ul. Osiedle
  Młodych 9 zwanego dalej Przedszkolem lub Placówką, odpowiada Dyrektor przedszkola zwany dalej Dyrektorem.

 2. W Przedszkolu stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji.

 3. Wszyscy pracownicy zaopatrzeni są w środki ochrony indywidualnej wg. wskazań GIS i znają obowiązujące w Placówce Procedury bezpieczeństwa dotyczące COVID-19.

 4. W pierwszym dniu rozpoczęcia roku szkolnego Rodzic/Opiekun prawny składa podpisane oświadczenie dotyczące zapoznania się z procedurą funkcjonowania Przedszkola związaną z COVID-19.

 5. Do Przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę, którego Rodzic/Opiekun prawny lub inny domownik nie został poddany kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

 6.  Rodzic/Opiekun prawny dziecka u którego stwierdzono alergię (przewlekły katar lub kaszel) zobowiązani są do przedłożenia na piśmie oświadczenia o występujących u dziecka objawach alergicznych. 

 7. Rodzice/Opiekunowie prawni przyprowadzają dzieci do przedszkola w godzinach
  od 6.00 do 8.15 i odbierają w godzinach od 13.00 do 16.30

 8. Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną odbierane są przez pracownika Przedszkola w holu, natomiast dzieci nowo przyjęte wchodzą na teren szatni przedszkolnej z Rodzicem/Opiekunem prawnym z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, dystans społeczny).

 9. Zaleca się osobom wchodzącym do budynku Przedszkola przejście przez kurtynę
  z czynnikiem dezynfekującym /stosowany w urządzeniu środek posiada świadectwo kontroli jakości/.

 10. Przedszkole do niezbędnego minimum ogranicza przebywanie osób trzecich w Placówce.

 11. W holu Przedszkola każdemu pracownikowi oraz dziecku mierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem /na nadgarstku. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez Dyrektora pracownik Przedszkola.

 12. W przypadku stwierdzenia temperatury 37,8 stopni C i powyżej, po piętnastu minutach wykonany jest drugi pomiar innym termometrem. Jeżeli drugi pomiar wskaże tą samą lub wyższą temperaturę lub u dziecka/pracownika wystąpią wyraźne oznaki choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, dana osoba nie zostanie wpuszczona na teren budynku Przedszkola. W takim przypadku, nakazuje się stosowanie do zaleceń GIS.

 13. W Przedszkolu dzieci nie muszą zakrywać ust i nosa natomiast pracownikom zaleca się zakrywanie nosa i ust przy użyciu przyłbicy lub maseczki. /Jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych Ministra Zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego/.

 14. Pracownik przyjmujący i odprowadzający dzieci zobowiązany jest do zakrywania nosa
  i ust oraz stosowania rękawiczek jednorazowych.

 15. Na czas pracy Przedszkola, drzwi wejściowe do budynku Przedszkola są zamykane. Każdorazowe wejście do Przedszkola sygnalizowane jest za pomocą dzwonka.

 16. Na tablicy ogłoszeń w holu znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, kuratora oświaty, powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych – telefon alarmowy: 999 lub 112 do wiadomości Rodzica/Opiekuna prawnego.

II. Dyrektor

 1. Dyrektor odpowiada za organizację pracy Przedszkola, monitoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników w okresie występowania pandemii koronawirusa COVID-19.

 2. Dyrektor w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dba
  o zachowanie wszelkich środków ostrożności na terenie Przedszkola.

 3. Dyrektor zaopatruje pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice.

 4. Dyrektor zamieszcza informacje przed wejściem do budynku Przedszkola
  o obligatoryjnej dezynfekcji rąk przez osoby dorosłe.

 5. Dyrektor dba o przestrzeganie zasad prawidłowego mycia rąk poprzez wywieszenie plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk w widocznym miejscu w łazienkach oraz instrukcji dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem do dezynfekcji.

 6. Dyrektor zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów
  w salach.

 7. Dyrektor zapewnia codzienną dezynfekcję sprzętu na przedszkolnym placu zabaw.

 8. Dyrektor odpowiada za znajomość i stosowanie przez pracowników procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19.

 9. Dyrektor prowadzi spotkania z pracownikami i zwraca ich uwagę, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych.

 10. Dyrektor w wyznaczonym miejscu Przedszkola umieszcza numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych – telefon alarmowy 999 lub 112.

 11. Dyrektor zobowiązuje pracowników do zachowania zasad szczególnej ostrożności podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.

 12. Dyrektor określa zasady ścieżki szybkiej komunikacji pracowników
  z Rodzicami/Opiekunami prawnymi.

 13. Dyrektor wyposaża Przedszkole w termometr bezdotykowy.

 14. Dyrektor wyznacza miejsce (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący) zapewniające minimum dwa metry odległości od innych osób, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

 15. Dyrektor instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u nich niepokojących objawów chorobowych nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu
  i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112
  i poinformować, że mogą być zarażeni koronawirusem.

 1. Dyrektor instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów chorobowych na terenie Przedszkola, Dyrektor natychmiast odsuwa pracownika od pracy. Pracownik zgłasza się do służb medycznych i postępuje zgodnie z zalecaniami.

 2. Dyrektor w przypadku otrzymania informacji o potwierdzonym zachorowaniu na koronawirusa przez dziecko lub pracownika, powiadamia o tym fakcie organ prowadzący i kuratora oświaty oraz postępuje zgodnie z wytycznymi powiatowego inspektora sanitarnego.

 3. Dyrektor zaleca pracownikom stosowanie się do zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego.

III. Obowiązki pracowników Przedszkola

 1. Pracownicy Przedszkola zobowiązani są do ścisłego przestrzegania procedur ustanowionych na czas pandemii COVID-19.

 2. Do pracy w Przedszkolu może przychodzić jedynie pracownik zdrowy, bez objawów chorobowych oraz gdy jego domownicy nie przebywają w kwarantannie lub izolacji
  w warunkach domowych.

 3. Pracownik zobowiązany jest poinformować Dyrektora o fakcie przemieszczania się lub wizyty osób trzecich (np. wesele, wyjazdy, uroczystości rodzinne).

 4. Każdy pracownik Placówki zobowiązany jest:

 1. stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:

  1. regularnego mycia rąk przez 40-60 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,

  2. kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,

  3. unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;

 2. dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku Placówki stosując ściśle zasady dezynfekcji rąk.

 3. informować Dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci;

 4. postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa;

 5. zachowywać dystans społeczny miedzy sobą, w każdej przestrzeni – minimum 1,5 m.

 6. stosować środki ochrony indywidualnej wg zasad określonych przez GIS, MZ.

IV. Nauczyciele

 1. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom/uczniom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole/szkołę.

 2. Nauczyciele zobowiązani są do ścisłego przestrzegania procedur ustanowionych na czas pandemii koronawirusa COVID-19. Odpowiadają za życie i zdrowie powierzonych ich opiece dzieci/uczniów.

 3. Nauczyciele zobowiązani są do mierzenia temperatury dzieciom, które zgłaszają lub przejawiają objawy chorobowe.

 4. Nauczyciel przebywa tylko w wyznaczonej sali ze stałą grupą dzieci powierzoną jego opiece.

 5. Nauczyciel zobowiązany jest do zachowania między sobą i pracownikiem obsługi dystansu minimalnie 1,5 m.

 6. Nauczyciel dba, by personel kuchenny i administracyjny miał ograniczony kontaktu
  z dziećmi i opiekunami grup/nauczycielami.

 7. Nauczyciel wyjaśnia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w Przedszkolu
  w związku z pandemią koronawirusa i dlaczego zostały wprowadzone.

 8. Nauczyciel dba o to, by w sali, w której odbywają się zajęcia dla dzieci, nie było przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie dezynfekować (np. pluszowych zabawek).

 9. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel kontroluje, czy salę zajęć, sprzęt, pomoce i zabawki zdezynfekowano.

 10. Nauczyciel jest zobowiązany do wietrzenia sali, w której odbywają się zajęcia, co najmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć.

 11. Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania zasad częstego i regularnego mycia rąk przez dzieci, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. W tym celu nauczyciel organizuje pokazy właściwego mycia rąk, przypomina i daje przykład.

 12. Nauczyciel unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.

 13. Nauczyciel korzysta z dziećmi ze świeżego powietrza w ogrodzie przedszkolnym przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości od innych osób tam przebywających.

 14. Nauczyciel ma obowiązek znajomości i przestrzegania procedur przyprowadzania
  i odbierania dziecka przez Rodziców/Opiekunów prawnych oraz procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.

 15. Nauczyciel monitoruje częstotliwość czyszczenia blatów, stołów i poręczy krzeseł przez personel obsługi.

 16. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka nauczyciel natychmiast izoluje dziecko, pozostawiając go pod opieką personelu pomocniczego w specjalnie wyznaczonym przez Dyrektora miejscu wyposażonym m.in. w środki ochrony osobistej
  i płyn dezynfekujący, znajdującym się minimum dwa metry od innych osób. Nauczyciel bez zbędnej zwłoki zgłasza stwierdzenie objawów Dyrektorowi Przedszkola oraz powiadamia Rodziców/Opiekunów prawnych dziecka w celu pilnego odebrania dziecka z Przedszkola, korzystając ze ścieżki szybkiej komunikacji z Rodzicami/Opiekunami prawnymi.

 17. Nauczyciel ma obowiązek ustalenia wspólnie z dziećmi zasad zgodnego współdziałania rówieśników w trakcie ich pobytu w Przedszkolu.

 18. W przypadku wystąpienia sytuacji wymagającej dodatkowej opieki nad dzieckiem, należy powierzyć je opiece woźnej oddziałowej lub pomocy nauczyciela, która w tych sytuacjach zobowiązana jest założyć fartuch z długim rękawem oraz rękawice ochronne na dłonie, by dokonać niezbędnych czynności. Opiekę tę należy ograniczyć do minimum.

 1. Nauczyciele i pracownicy obsługi podczas wykonywania swoich czynności na terenie Przedszkola nie muszą zakrywać ust i nosa maseczką.

V. Pracownicy obsługi i administracji

 1. Pracownicy obsługi wyznaczeni do opieki nad dziećmi ponoszą współodpowiedzialność za bezpieczny pobyt dziecka w Przedszkolu.

 2. Pracownicy obsługi mają obowiązek mycia i dezynfekowania zabawek lub innych sprzętów każdego dnia.

 3. Pracownicy obsługi mają obowiązek codziennego czyszczenia detergentem wyznaczonego sprzętu w ogrodzie przedszkolnym oraz dezynfekcji używanego przez dzieci sprzętu.

 4. Pracownicy obsługi mają obowiązek przestrzegania zasad szczególnej ostrożności podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.

 5. Korzystając z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka. Należy ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń
  i sprzętu, tak aby nie narażać dzieci na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 6. Pracownicy obsługi mają obowiązek przestrzegania zasad szczególnej ostrożności podczas przygotowania stołów do spożywania posiłków przez dzieci oraz podczas sprzątania stołów i sal po posiłkach (czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł przed
  i po każdym posiłku).

 7. Pracownicy obsługi mają obowiązek przestrzegania zasad szczególnej ostrożności podczas dostarczania posiłków do wyznaczonej sali.

 8. Intendent, pracownicy kuchni oraz pracownicy obsługi zobowiązani są do zachowania dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z osobami z zewnątrz, w tym z dostawcami towaru, z którego sporządzane będą posiłki dla dzieci.

 9. Pracownicy obsługi mają obowiązek utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania i mycia powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach, leżaki, toalety.

 10. Pracownicy obsługi wietrzą salę, części wspólne (korytarze, hol) co najmniej raz na godzinę, dbają o czystość ręczników. Jeśli zaistnieje potrzeba stosują ręczniki papierowe jednorazowe.

 11. Pracownicy obsługi i administracji piorą w domu maseczki wielokrotnego użytku zgodnie z zaleceniami producenta a zużyte jednorazowe środki ochrony wyrzucają do oznakowanego pojemnika.

 12. Pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek znajomości i przestrzegania procedur przyprowadzania i odbierania dziecka przez Rodziców/Opiekunów prawnych, postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia oraz ścieżki szybkiej komunikacji pracowników z Rodzicami/Opiekunami prawnymi.

VI. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z Przedszkola

 1. Rodzic/Opiekun prawny dzieci przyprowadzanych do placówki musi mieć zakryty nos i usta oraz mieć założone rękawiczki lub przeprowadzić dezynfekcję rąk.

 2. Do budynku Przedszkola - do holu wchodzi jest jeden Rodzic/Opiekun prawny
  z dzieckiem/dziećmi z zachowaniem dystansu 2 m. Następni wchodzą, gdy poprzedni opuszczą hol. Podobnie podczas odbioru dzieci.

 3. Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną odbierane są przez pracownika Przedszkola w holu, natomiast dzieci nowo przyjęte wchodzą na teren szatni przedszkolnej
  z Rodzicem/Opiekunem prawnym z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, dystans społeczny).

 4. Pracownik podczas przejmowania dziecka od Rodzica/Opiekuna prawnego dokona mierzenia temperatury dziecka /termometrem bezdotykowym/.

 5. Pracownik dba o to, by dziecko po wejściu do Przedszkola wymyło ręce w łazience a następnie odprowadza do sali, w której dziecko będzie odbywało zajęcia pod opieką nauczyciela.

 6. Rodzic/Opiekun prawny przyprowadza dziecko i odbiera dziecko w godzinach określonych przez siebie i uzgodnionych z Dyrektorem.

 7. W przypadku zgromadzenia się kilkorga dzieci – Rodzic/Opiekun prawny czeka
  z dzieckiem przed budynkiem Przedszkola z zachowaniem zasad określonych przez MZ
  i GIS w odstępach co najmniej 2 m.

 8. Dziecko nie może wnosić do budynku Przedszkola zabawek ani innych przedmiotów.

 9. W przypadku stwierdzenia przez pracownika przyjmującego dziecko niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy postępować zgodnie
  z procedurą postepowania na wypadek zakażenia COVID-19.

 10. Po wybraniu dziecka Rodzice/Opiekunowie prawni/osoby uprawnione wraz z dziećmi nie mogą przebywać na ogrodzie przedszkolnym.

VII. Organizacja opieki w Przedszkolu

 1. Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej może maksymalnie wynosić 25.

 2. Każda grupa w miarę możliwości organizacyjnych przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

 3. Do każdej grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie (w miarę możliwości organizacyjnych).

 4. W sali, w której przebywa grupa usunięte zostały przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki), natomiast przybory sportowe wykorzystywane do zajęć, będą dokładnie myte, czyszczone lub dezynfekowane.

 5. Sale wietrzone są co najmniej raz na godzinę lub zajęcia obywają się przy uchylonych oknach.

VIII. Żywienie

 1. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki.

 2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.

 3. Używa się wielorazowych naczyń i sztućców, które myte są w zmywarce z dodatkiem detergentu i wyparzane.

 4. Pracownicy kuchni:

1) dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki;

2) myją ręce:

a) przed rozpoczęciem pracy,

b) przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,

c) po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,

d) po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,

e) po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,

f) po skorzystaniu z toalety,

g) po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,

h) po jedzeniu i piciu.

5. Myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.

 1. Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne, rejestrują imię i nazwisko dostawcy w karcie.

 2. Wyrzucają rękawiczki oraz wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu
  w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie.

 3. Przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans zgodny z obowiązującymi przepisami.

 4. Po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez Dyrektora Przedszkola.

 5. Myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki.

 6. Posiłki dla dzieci odbierane są z kuchni tak, aby pracownicy kuchenni nie mieli kontaktu z opiekunami, wychowawcami dzieci.

 7. Dzieci posiłki spożywają przy stolikach w swoich salach/dzieci spożywają posiłki w sali a po zakończeniu wyznaczony pracownik/pracownicy dezynfekują powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.

 8. Posiłki dzieciom podają pomoce nauczyciela/woźne oddziałowe.

IX. Wyjścia na zewnątrz

 1. Zaleca się korzystanie z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich podczas organizowanych spacerów,  zajęć i zabaw.

 2. Z placów zabaw korzystać będą dzieci z podziałem na swoje grupy w określonych godzinach.

 3. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw dopuszczone do użytku na zakończenie każdego dnia są dezynfekowane.

 4. Plac zabaw zamknięty jest dla Rodziców/Opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.

X. Sposób prezentacji procedury

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej Przedszkola.

 2. Zapoznanie Rodziców/Opiekunów prawnych z obowiązującą w Przedszkolu procedurą poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji (komunikator iprzedszkole).

 3. Zapoznanie wszystkich pracowników Przedszkola z treścią procedury.

XI. Tryb dokonania zmian w procedurze

Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej Dyrektor Przedszkola. Wnioskodawcą zmian może być również Rada Rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

XII. Przepisy końcowe

 1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu od dnia 1września 2020 r. do czasu ich odwołania.

 2. Wszyscy pracownicy Przedszkola oraz Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci zobowiązani się do ich ścisłego stosowania i przestrzegania.


 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 5/E/20 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 im. Janusza Korczaka w Sędziszowie Małopolskim ul. Osiedle Młodych 9 z dnia 28 sierpnia 2020 r.

 

Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem
lub zachorowania na COVID-19 obowiązująca
w Publicznym Przedszkolu Nr 2 im. Janusza Korczaka w Sędziszowie Małopolskim
ul. Osiedle Młodych 9

 

Podstawa prawna:

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),

- wytyczne opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

Cel procedury: zapewnienie bezpieczeństwa w przedszkolu.

Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania pracowników przedszkola
w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u dziecka lub pracownika.

I. Ogólne informacje

 1. Pracownicy zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zarażeni koronawirusem.

 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/ a także obowiązujących przepisów prawa.

 3. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

II. Dyrektor

 1. Dyrektor odpowiada za opracowanie zasad postępowania w Przedszkolu w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u dziecka lub pracownika przebywającego
  w Przedszkolu.

 2. Dyrektor wydziela odrębne pomieszczenie/miejsce które może pełnić funkcje izolatki. Pomieszczenie/miejsce powinno znajdować się w odległości min. 2 m od innych osób, może być też oddzielone parawanem.

 3. Pomieszczenie/miejsce powinno być co najmniej dwa razy dziennie sprzątane (myte)
  i dezynfekowane.

 4. W pomieszczeniu/wyznaczonym miejscu nie powinno być sprzętu oraz przedmiotów, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. dywanu).

 5. Dyrektor informuje Rodziców/Opiekunów prawnych dziecka o obowiązku skontaktowania się z lekarzem oraz poinformowania stacji sanitarno-epidemiologicznej o pojawieniu się u dziecka objawów, które mogą sugerować zakażenie COVID-19. Po powiadomieniu stacji Rodzic/Opiekun prawny czeka na instrukcje i postępuje zgodnie
  z nimi oraz informuje Dyrektora o sytuacji. Dyrektor ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne dzieci i pracowników postępuje zgodnie z zaleceniami stacji sanitarno-epidemiologicznej.

 6. W przypadku wystąpienia u pracownika Przedszkola będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje Dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia. Jeśli sytuacja dotyczy nauczyciela Dyrektor w pierwszej kolejności zapewnia opiekę dzieciom.

 7. Dyrektor lub osoba wyznaczona niezwłocznie odsuwa pracownika od pracy, wstrzymuje przyjmowanie do Przedszkola kolejnych dzieci, zawiadamia powiatową stację sanitarno - epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń w holu) i wprowadza do stosowania na terenie Placówki instrukcje i polecenia przez nią wydawane.

 8. Dyrektor sporządza notatkę z zaistniałej sytuacji.

 9. Notatka zawiera następujące informacje:

a. datę,

b. godzinę powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej,

c. godzinę powiadomienia Rodziców/Opiekunów prawnych,

d. opis przebiegu działań.

 1. Dyrektor przechowuje notatkę w dokumentacji Przedszkola i powiadamia o przypadku organ prowadzący.

III. Nauczyciel i pracownicy Przedszkola

 1. Jeśli nauczyciel lub pracownik Przedszkola zauważy u dziecka niepokojące objawy sugerujące zakażenie COVID-19 (np. temperatura, duszność, kaszel, biegunka, wysypka), niezwłocznie izoluje dziecko w wydzielonym, wskazanym przez Dyrektora pomieszczeniu/miejscu.

 2. Dziecko do czasu przybycia Rodziców/Opiekunów prawnych zostaje pod opieką wyznaczonego pracownika Przedszkola. Pracownik ten zaopatrzony zostaje w środki ochrony osobistej zachowując przy tym odpowiedni dystans.

 3. Nauczyciel sprawujący opiekę nad dziećmi w grupie, w której przebywało dziecko
  z niepokojącymi objawami sugerującymi COVID-19, zobowiązany jest zadbać, by:
  a. umyły/umyli ręce zgodnie z instrukcją,

b. jeśli to możliwe, wyszły na zewnątrz budynku Przedszkola.

 1. Wyznaczone osoby wietrzą salę, w której przebywała grupa, dokonują czynności myjących i dezynfekujących w sali.

 2. Po umieszczeniu dziecka w izolacji, nauczyciel grupy, korzystając z zasad szybkiej komunikacji z Rodzicami/Opiekunami prawnymi, niezwłocznie powiadamia
  o niepokojących objawach i konieczności pilnego odbioru dziecka z Przedszkola oraz
  o obowiązku skontaktowania się z lekarzem i poinformowania stacji sanitarno-epidemiologicznej o pojawieniu się u dziecka objawów, które mogą sugerować zakażenie COVID-19.

 3. W przypadku ignorowania wezwania o stawienie się w Przedszkolu Rodzica/Opiekuna prawnego dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.

IV. Przekazywanie dziecka Rodzicom/Opiekunom prawnym

 1. By odebrać dziecko z niepokojącymi objawami sugerującymi COVID-19, Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są do zadzwonienia dzwonkiem do przedszkola i poinformowania o gotowości odbioru dziecka z Przedszkola. Pracownikowi Rodzic/Opiekun prawny podaje imię i nazwisko dziecka, po które przyszedł.

 2. Jeśli pracownik ma wątpliwości co do tożsamości odbierającego, może poprosić Rodzica/Opiekuna prawnego o okazanie dowodu tożsamości.

 3. Rodzic/Opiekun prawny odbierający dziecko zobowiązany jest posiadać środki ochrony indywidualnej w postaci rękawiczek oraz maski zasłaniającej usta i nos. Przed odbiorem dziecka Rodzic/Opiekun prawny dezynfekuje dłonie.

 4. Dziecko zostaje przekazane Rodzicowi/Opiekunowi prawnemu przez pracownika przedszkola, który się nim opiekował w izolacji zachowując dystans nie mniej niż 2 m.

 5. Jeśli Rodzic/Opiekun prawny odbierający dziecko nie posiada indywidualnych środków ochrony, nie zostaje wpuszczony do budynku przedszkola pozostając na zewnątrz
  w odległości 2 m od drzwi budynku. Pracownik obserwuje dziecko do chwili, gdy Rodzic/Opiekun prawny je przejmie.

 6. Pracownik opiekujący się dzieckiem w izolacji, który oddał dziecko Rodzicowi/Opiekunowi prawnemu zgodnie z instrukcją zdejmuje maseczkę, i rękawice umieszczając je
  w pojemniku na zużyte środki ochrony indywidualnej. Odpowiednio zabezpieczone, wyrzucane są do odpadów komunalnych. 

 7. Miejsce w którym przebywało dziecko, jest dokładanie wietrzone, myte za pomocą odpowiednich detergentów i dezynfekowane zgodnie z instrukcją sprzątania i odkażania sal, przez wyznaczonych pracowników Przedszkola.

V. Sposób prezentacji procedury

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej Przedszkola.

 2. Zapoznanie Rodziców/Opiekunów prawnych z obowiązującą w Przedszkolu procedurą poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji (komunikator iprzedszkole).

 3. Zapoznanie wszystkich pracowników Przedszkola z treścią procedury.

VI. Tryb dokonania zmian w procedurze

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej Dyrektor Przedszkola. Wnioskodawcą zmian może być również Rada Rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.


VII. Przepisy końcowe

 1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w Przedszkolu od dnia 1 września 2020 r. do czasu ich odwołania.

 2. Wszyscy pracownicy Przedszkola oraz Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci zobowiązani się do ich ścisłego stosowania i przestrzegania.