Blue Flower

W związku z trwającym od 1.09 – 30.11.2020 r. Powszechnym Spisem Rolnym 2020, Urząd Statystyczny w Rzeszowie zaprasza dzieci 3-6 l. z naszego przedszkola do wojewódzkiego konkursu plastycznego „Gospodarstwo rolne oczami dziecka”.

Konkurs trwa do 30 września, natomiast prace należy składać w holu naszego przedszkola do 25 września 2020 r.

TEMAT KONKURSU
Tematem konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej prezentującej wyobrażenia dzieci dotyczące spisu rolnego tj. pokazania w jaki sposób postrzega, rozumie i interpretuje spis rolny wyobraźnia dziecka.

UWAGA !!!
Prace złożone na Konkurs muszą obowiązkowo zawierać element graficzny ze strony https://rzeszow.stat.gov.pl/psr-2020/# . Element może być wkomponowany w pracę, lub stanowić oddzielną część umieszczoną na pracy (np. wydruk naklejony na pracę, przekopiowany lub odrysowany element graficzny ze wskazanej strony, logo Powszechnego Spisu Rolnego 2020, napis #LiczySięRolnictwo itp). 

Osoby chcące wziąć udział w konkursie prosimy o obowiązkowe skopiowanie, wydrukowanie, wypełnienie oświadczenia ZAŁĄCZNIK nr 2.

Więcej informacji o konkursie poniżej:

CEL KONKURSU
Celem konkursu jest:
- rozbudzenie kreatywności i umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu,
- poszerzenie wiedzy na temat statystyki publicznej i Powszechnego Spisu Rolnego 2020 wśród dzieci,
- wyłonienie najlepszych prac wykonanych przez dzieci.

KATEGORIA PLASTYCZNA
Prace mogą być wykonane dowolną techniką (np. malowanie, kolaż, wycinanka, rysowanie, wyklejanie) przy wykorzystaniu np.: kredek, pasteli, farb plakatowych, długopisów, ołówków, akwareli, węgla, bibuły i kolorowego papieru. Prace powinny być wykonane w wybranym formacie A3 lub A4.

Każda praca powinna być podpisana metryczką (naklejoną na odwrocie pracy): imię i nazwisko, wiek autora, nazwę przedszkola.

OCENA PRAC
Prace konkursowe będą oceniane w kategorii plastycznej. Komisja konkursowa w naszym przedszkolu wyłoni 3 najciekawsze prace, które wezmą udział w konkursie wojewódzkim.
Komisja przy ocenie prac będzie brała w szczególności pod uwagę: zgodność tematu pracy z kategorią, oryginalność, staranność wykonania, stopień trudności.

NAGRODY
W konkursie zostaną przyznane zestawy nagród za : I miejsce, II miejsce, III miejsce dla przedszkoli i dzieci biorących udział w konkursie ze zwycięskich przedszkoli.

Organizator konkursu
Kornelia Przywara z gr. V

 

Osoby chcące wziąć udział w konkursie prosimy o zapoznanie się z ZAŁĄCZNIKIEM nr 1 oraz obowiązkowe skopiowanie, wydrukowanie, wypełnienie oświadczenia ZAŁĄCZNIK nr 2.


Załącznik nr 1


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH-DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Urząd Statystyczny w Rzeszowie (US) informuje o zasadach oraz o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

I. Wskazanie administratora: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie mającego siedzibę w Rzeszowie (35-959 Rzeszów) przy ul. Jana III Sobieskiego 10.

II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dzieci są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z realizacją i przeprowadzeniem Konkursu Gospodarstwo rolne oczami dziecka z zakresu statystyki publicznej określonego w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej w tym publikacją jego wyników, prezentacją i publikacją zgłoszonej pracy a także w celu budowania pozytywnego wizerunku Administratora danych w przestrzeni publicznej (na stronie internetowej) oraz w mediach (Facebook).

III. Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jednakże brak zgody na podanie danych osobowych uniemożliwi Państwa dzieciom wzięcie udziału w Konkursie.

IV. Informacje o odbiorcach Państwa danych osobowych: -Odbiorcą Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci będą Organizatorzy i upoważnieni pracownicy US oraz osoby odwiedzające naszą stronę internetową, media (Facebook), a także autorzy i odbiorcy pojawiających się w związku z tym wydarzeniem materiałów sprawozdawczych, statystycznych promocyjnych i informacyjnych, itp. -Wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

V. Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania celów edukacyjnych i promocyjnych, a następnie przez okresy wynikające z: przepisów kancelaryjno archiwalnych1 i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla urzędów statystycznych2 , lub do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych.

VI. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane przez Państwa dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą: Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli nie zostaną usunięte przez administratora w ww. terminie; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG, oraz organizacjom międzynarodowym.

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG oraz organizacjom międzynarodowym. Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub pod numerem telefonu 175835210

1 Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

2 Załącznik do zarządzenia 17 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej dla jednostek organizacyjnych służb statystyki publicznej oraz jednolitych rzeczowych wykazów akt dla Głównego Urzędu Statystycznego i urzędów statystycznych