Blue Flower


Przypominamy, że w dniach od 25 lutego do  7 marca do godziny 2000  Rodzice składają drogą elektroniczną WNIOSEK O PRZYJCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA na rok szkolny 2019/2020.

WNIOSEK znajduje się na stronie https://nabor.pcss.pl/sedziszowmalopolski/przedszkole

Ważne, aby zarejestrować dziecko w systemie rekrutacyjnym oraz dostarczyć wymagane dokumenty do placówki  I preferencji. wraz ze stosownymi OŚWIADCZENIAMI  RODZICA.

W zakładce DOKUMENTY na stronie internetowej https://nabor.pcss.pl/sedziszowmalopolski/przedszkole znajdują się  niezbędne informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli.

Kolejność zgłoszeń elektronicznych nie ma znaczenia.

We wszystkich państwowych placówkach obowiązuje pięć odgórnych kryteriów ustawowych.
Są one brane pod uwagę we wszystkich przedszkolach na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego.
Oznacza to, że w pierwszej kolejności do przedszkola dostanie się:

  • dziecko z rodziny wielodzietnej,
  • dziecko z niepełnosprawnością,
  • dziecko, którego rodzice albo rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnością,
  • dziecko, które wychowuje tylko jeden z rodziców,
  • dziecko, które wychowuje się w rodzinie zastępczej.


W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę 4 kryteria gminne.
W przypadku naszej gminy są to:
▪  dziecko objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego – 50 punktów;
▪  oboje rodziców dziecka pozostają w zatrudnieniu, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się
    w  trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 40 punktów;
▪  jeden rodzic dziecka pozostaje w zatrudnieniu, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się
    w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 20 punktów;
▪  rodzeństwo dziecka uczęszcza do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub szkoły – 5 punktów.

Uwaga:  Oświadczenie o zatrudnieniu  do pobrania ze strony, pozostałe oświadczenia formułowane i pisane  przez rodziców.