Blue Flower  HYMN PRZEDSZKOLA NR 2

    -   „PRZEDSZKOLE TO DRUGI DOM”   

          Opracowanie muzyczne i nagranie – Gerard Ganczarski
                                                   Śpiew – Rozalia Białorucka
                                           Autor tekstu – Kornelia Przywara


1. Duży ogród, drzewa wkoło,
   sąsiaduje z trójką szkołą,
   każde dziecko dom ten zna
   to Przedszkole numer dwa.

   Korczak - patron nas pilnuje,
   według praw swych wychowuje,
   każde dziecko Kodeks dobrze zna
   wie, że swoje prawa ma.

 

 Ref. Przedszkolaki tu przebywają,
         bo przedszkole swe bardzo kochają.
         Tutaj uczą się co dnia,
         tu zabawa ciągle trwa,
         każde dziecko dom tu drugi ma.
 

 

2. Swe talenty rozwijamy,
   taniec, teatr, w szachy gramy,
   kto artystą zostać chce
   grać i śpiewać uczy się.

   Akcje i konkursy mamy
   w nich nagrody zdobywamy.
   Jak być zdrowym każde dziecko wie
   i przyrodę chronić chce.
 

 

Ref.  Przedszkolaki tu przebywają,
         bo przedszkole swe bardzo kochają.
         Tutaj uczą sie co dnia,
         tu zabawa ciągle trwa,
         każde dziecko dom tu drugi ma.


KONCEPCJA    PRACY   PRZEDSZKOLA

 

  MISJA   -  „Mów dziecku, że dobre, że może, że potrafi”
                                                                   /Janusz Korczak/

Nasze przedszkole:

·        Jest otwarte na potrzeby rodziców;
·        Stwarza przyjazną, domową atmosferę;
·        Każde dziecko jest tu jednakowo ważne, traktowane indywidualnie i podmiotowo;
·        Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami
      społecznymi i moralnymi;
·        Dba o harmonijny rozwój każdego dziecka przez stymulowanie wszystkich sfer jego osobowości;
·        Zaspokaja potrzeby dzieci, wspiera w rozwijaniu zdolności i zainteresowań;
·        Respektuje fakt, ze dziecko jest indywidualnością i ma prawo rozwijać się we właściwym dla siebie tempie;
·        Stwarza atmosferę akceptacji, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa, w której dziecko bawi się, uczy nabywa umiejętności rozwijając swoja osobowość i aktywność wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata;
·        Kształtuje i rozwija postawy twórcze swoich wychowanków, wychowuje dzieci aktywne, wrażliwe, samodzielne, kulturalne, radzące sobie z problemami;
·        Wprowadza dziecko w świat wartości uniwersalnych: piękna, dobra, prawdy i miłości, pośredniczy w przyswajaniu norm postępowania etycznego;
·        Uczy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka;
·        Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia potrzeby środowiska;
·        Wspiera rodziców w wychowaniu dziecka na dobrego i szczęśliwego człowieka dojrzałego społecznie i emocjonalnie;
·        Szanuje i kultywuje tradycje regionalne, wychowuje patriotów, dobrych Polaków, kształtuje przyjazne postawy wobec innych; 

 

 

 


Pracownicy naszego przedszkola:

·        Odpowiedzialnie, troskliwie i serdecznie opiekują się każdym dzieckiem, zwracając życzliwą uwagę na indywidualne potrzeby i oczekiwania wychowanków i rodziców;
·        Kompetentnie poszukują i doskonalą metody oddziaływania wychowawczego w ścisłej współpracy z rodzicami mając na uwadze najlepiej rozumiane dobro dziecka;
·        Z zaangażowaniem dbają o komfort, wysoki standard, bezpieczeństwo  i higienę
w pomieszczeniach placówki i w przedszkolnym ogrodzie;
·        Wspierają dzieci w rozwijaniu ich naturalnych talentów, zdolności, predyspozycji, zainteresowań dające możliwość samorealizacji i potwierdzania własnej wartości;
·        Stale doskonalą kwalifikacje zawodowe i metody wszechstronnego stymulowania wychowanków do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w  odniesieniu sukcesu szkolnego oraz do pewności siebie w sytuacjach trudnych;
·        Kształtują postawy tolerancji, aprobaty, otwartości wobec wszelkich niepełnosprawności poprzez własny przykład i odmienności;
·        Zapewniają kontakt z tradycjami lokalnymi, regionalnymi  i narodowymi oraz szeroko rozumianą kulturą i sztuką (kino ,teatr, filharmonia). 

 

 

 


Rodzice:
      

 

·         Znają dokumentację przedszkola, głównie idee cele i treści programu wychowania;
·         Biorą udział w zajęciach otwartych, wycieczkach, imprezach przedszkolnych, pomagają w ich organizowaniu;
·         Działają na rzecz poprawy bazy materialnej i finansowej przedszkola;
·         Wspólnie z personelem placówki, na bieżąco rozwiązują problemy zaistniałe w sytuacjach życia codziennego;
·         Dbają o realizowanie jednolitego systemu wychowawczego dla szeroko rozumianego dobra dziecka

 

 

 


Absolwent naszego przedszkola:
 

·         Na optymalnym dla swoich możliwości poziomie spełnia społeczne, edukacyjne i emocjonalne wymagania  szkolne;
·         Jest świadomy swojej wartości, upodobań, sprawności, samodzielności i wpływu na otaczającą rzeczywistość społeczno-przyrodniczą;
·         Rozwija satysfakcjonujące relacje z rówieśnikami i dorosłymi, potrafi współdziałać w grupie, charakteryzuje się zarówno empatią jak i asertywnością w kontaktach, jest ciekawy świata, otwarty i tolerancyjny;
·         Dąży do odpowiedzialnego i rozważnego samostanowienia zgodnego z osobistymi aspiracjami i potrzebami w oparciu o aprobowany społecznie system wartości;

·  Jest kreatywny i twórczy; potrafi wykorzystać i rozwijać swój potencjał twórczy w różnych dziedzinach życia. Zainteresowany różnymi dziedzinami sztuki. Otwarty i wrażliwy na świat wartości takich jak: przyjaźń, piękno, szacunek, pokój, mądrość, samodyscyplina, odwaga, sprawiedliwość.

·  Zauważa potrzeby innych także osób z niepełnosprawnością. Jest wrażliwy na krzywdę. Potrafi współodczuwać. Chętny do pomocy słabszym.

·  Potrafi sprostać obowiązkom szkolnym i nie czuje obawy przed szkołą. Jest zdolny do odkrywania świata i do uczenia się. Wierzy w swoje możliwości, podejmuje różnorodne działania , nie zraża się trudnościami, jest samodzielny. Kontroluje swoje emocje, rozpoznaje je i nazywa, posiada odporność psychiczną.


NASZE OSIĄGNIĘCIA

 

{gallery}dyplomy{/gallery}

PODSTAWA PROGRAMOWA

  

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 17 czerwca 2016 r. (poz. 895)PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego w równej mierze pełnią funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Celem wychowania przedszkolnego jest:

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych dzieciom w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; 2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;
11) kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie dzieci do nabywania umiejętności pisania;
12) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych; 13) w przedszkolach umożliwiających dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 r. poz. 749), podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej – przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym poprzez rozbudzanie ich świadomości narodowej, etnicznej i językowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego na dalszych etapach edukacyjnych.

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:

1) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
2) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt 2 rodzaje niepełnosprawności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno- -terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka. Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 895

Przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego dziecka, stosownie do jego potrzeb i możliwości, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – stosownie także do ich możliwości psychofizycznych i komunikacyjnych oraz tempa rozwoju psychofizycznego.

Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola oraz innej formy wychowania przedszkolnego. W każdym z obszarów są podane umiejętności i wiadomości, którymi dzieci kończące wychowanie przedszkolne powinny się wykazywać. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wymagania w zakresie poszczególnych umiejętności i wiadomości powinny uwzględniać ograniczenia wynikające z ich niepełnosprawności.

 

Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach:


1. KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DZIECI:
           POROZUMIEWANIE SIĘ Z DZIEĆMI I DOROSŁYMI, ZGODNE    FUNKCJONOWANIE W ZABAWIE I W SYTUACJACH ZADANIOWYCH.


Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:
1) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;
2) przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;
3) w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań;
4) wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także że nie należy wyszydzać i szykanować innych;
5) umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; wie, komu można podawać takie informacje;
6) rozumie potrzebę poszanowania odmienności i autonomii drugiego człowieka.


2. KSZTAŁTOWANIE CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWYCH, NAWYKÓW   
             HIGIENICZNYCH I KULTURALNYCH. WDRAŻANIE DZIECI
                           DO UTRZYMYWANIA ŁADU I PORZĄDKU.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:
 1) jest samodzielne w zakresie higieny osobistej;
2) właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie;
3) samodzielnie ubiera się i rozbiera;
4) utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.

3. WSPOMAGANIE ROZWOJU MOWY ORAZ INNYCH UMIEJĘTNOŚCI
                               KOMUNIKACYJNYCH DZIECI.


 Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:
 1) zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, mówi poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym lub komunikuje się w inny zrozumiały sposób, w tym z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji;
2) mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;
3) uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;
4) w zrozumiały sposób mówi lub w inny sposób komunikuje o swoich potrzebach i decyzjach.

4. WSPIERANIE DZIECI W ROZWIJANIU CZYNNOŚCI INTELEKTUALNYCH,  
    KTÓRE STOSUJĄ W POZNAWANIU I ROZUMIENIU SIEBIE
                                     I SWOJEGO  OTOCZENIA.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:
1) przewiduje, na miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmianach);
2) grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;
3) stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć. Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 895

5. WYCHOWANIE ZDROWOTNE I KSZTAŁTOWANIE SPRAWNOŚCI
                                   FIZYCZNEJ DZIECI.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:
1) dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia i zdrowego trybu życia;
2) dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu, np. wie, że przyjmowanie lekarstw i zastrzyki są konieczne;
3) jest sprawne fizycznie lub jest sprawne na miarę swoich możliwości;
4) uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej.

6. WDRAŻANIE DZIECI DO DBAŁOŚCI O BEZPIECZEŃSTWO WŁASNE
                                             ORAZ INNYCH.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:
1) wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić;
2) orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i w korzystaniu ze środków transportu;
3) zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich;
4) wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości);
5) próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.

7. WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ – DZIECKO WIDZEM I AKTOREM.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:
1) wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, przedstawieniu, w teatrze, w kinie;
2) odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską).

8. WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ – MUZYKA: RÓŻNE FORMY AKTYWNOŚCI
                      MUZYCZNO-RUCHOWEJ (ŚPIEW, GRA, TANIEC).

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:
 1) śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;
2) dostrzega zmiany charakteru muzyki (np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku) i wyraża je ruchem;
3) wyraża stany emocjonalne, pojęcia i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej – instrumentalnej (z użyciem instrumentów perkusyjnych oraz innych przedmiotów), wokalnej i ruchowej;
4) w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej.

9. WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ – RÓŻNE FORMY PLASTYCZNE.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:
1) umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych;
2) przejawia, na miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytkami i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu;
3) wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także architekturą zieleni i architekturą wnętrz).

10. WSPOMAGANIE ROZWOJU INTELEKTUALNEGO DZIECI POPRZEZ ZABAWY KONSTRUKCYJNE, BUDZENIE ZAINTERESOWAŃ TECHNICZNYCH.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:
1) wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materiałów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa („potrafię to zrobić”) i odczuwa radość z wykonanej pracy;
2) właściwie używa prostych narzędzi podczas majsterkowania;
3) interesuje się urządzeniami technicznymi (np. używanymi w gospodarstwie domowym), próbuje rozumieć, jak one działają i zachowuje ostrożność przy korzystaniu z nich. Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 895

11. POMAGANIE DZIECIOM W ROZUMIENIU ISTOTY ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH I W UNIKANIU ZAGROŻEŃ.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:
1) rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody (np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę);
2) wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, np. że będzie padał deszcz, śnieg, wiał wiatr; stosuje się do podawanych informacji na miarę swoich możliwości.

12. WYCHOWANIE DLA POSZANOWANIA ROŚLIN I ZWIERZĄT.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:
1) nazywa oraz wyróżnia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie;
2) wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność);
3) potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę.

13. WSPOMAGANIE ROZWOJU INTELEKTUALNEGO DZIECI
                             WRAZ Z EDUKACJĄ MATEMATYCZNĄ.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:
 1) liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego;
 2) dodaje i odejmuje w zakresie 10, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych;
3) porównuje szacunkowo liczebności zbiorów; rozróżnia zbiory równoliczne i nierównoliczne;
4) zna cyfry od 0 do 9 i tworzy z nich liczby od 0 do 10 i więcej;
5) rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów;
6) wie, na czym polega pomiar długości i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą;
7) zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku;
8) rozróżnia przedmioty, obiekty, kolory, podstawowe figury geometryczne i porównuje ich wielkości.

14. TWORZENIE WARUNKÓW DO DOŚWIADCZEŃ JĘZYKOWYCH
           I KOMUNIKACYJNYCH W ZAKRESIE REPREZENTATYWNEJ I                      
            KOMUNIKATYWNEJ FUNKCJI JĘZYKA (ZE SZCZEGÓLNYM
          UWZGLĘDNIENIEM NABYWANIA UMIEJĘTNOŚCI CZYTANIA).

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:
1) potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki;
2) potrafi uważnie postrzegać (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;
3) dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania lub innymi zdolnościami i sprawnościami niezbędnymi do skutecznego komunikowania się z innymi;
4) słucha lub odbiera w innej dostępnej dla siebie formie komunikacji treść np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich lub komunikuje się w inny, zrozumiały sposób, m.in. z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji; interesuje się książkami;
5) rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu;
6) układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;
7) zna drukowane małe i wielkie litery (z wyłączeniem dwuznaków, zmiękczeń i liter oznaczających w języku polskim samogłoski nosowe);
8) interesuje się czytaniem; układa proste wyrazy z liter i potrafi je przeczytać;
9) interesuje się pisaniem; kreśli znaki literopodobne i podejmuje próby pisania;
10) rozumie znaczenie umiejętności czytania i pisania. Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 895

 15. WYCHOWANIE RODZINNE, OBYWATELSKIE I PATRIOTYCZNE.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:
 1) wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie one pracują, czym się zajmują;
2) zna swoje prawa i obowiązki;
 3) zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się w rolach społecznych peł- nionych przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka;
4) wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa; 5) nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska należy do Unii Europejskiej;
6) wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.

16. PRZYGOTOWANIE DZIECI DO POSŁUGIWANIA SIĘ JĘZYKIEM OBCYM  
                                            NOWOŻYTNYM.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:
1) uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych;
2) rozumie bardzo proste polecenia i reaguje na nie;
3) powtarza rymowanki, proste wierszyki i śpiewa piosenki w grupie;
 4) rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami.

 

17. PRZYGOTOWANIE DO POSŁUGIWANIA SIĘ JĘZYKIEM MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ LUB ETNICZNEJ LUB JĘZYKIEM REGIONALNYM DZIECI NALEŻĄCYCH DO MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH ORAZ SPOŁECZNOŚCI POSŁUGUJĄCEJ SIĘ JĘZYKIEM REGIONALNYM, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE Z DNIA 6 STYCZNIA 2005 R. O MNIEJSZOŚCIACH NARODOWYCH I ETNICZNYCH ORAZ O JĘZYKU REGIONALNYM, W TYM Z UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB DZIECI NIESŁYSZĄCYCH POSŁUGUJĄCYCH SIĘ JĘZYKIEM MIGOWYM.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:
1) uczestniczy w zabawach prowadzonych w języku mniejszości narodowej, etnicznej lub języku regionalnym, w tym prowadzonych dla dzieci niesłyszących z wykorzystaniem np. języka migowego;
2) rozumie bardzo proste polecenia wydawane w języku mniejszości narodowej, etnicznej lub języku regionalnym i reaguje na nie;
3) powtarza rymowanki, proste wierszyki i śpiewa piosenki w grupie w języku mniejszości narodowej, etnicznej lub języku regionalnym;
4) rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych w języku mniejszości narodowej, etnicznej lub języku regionalnym;
5) wie, do jakiej wspólnoty narodowej, etnicznej lub językowej należy;
6) zna godło swojej wspólnoty narodowej, etnicznej lub językowej.

Zalecane warunki i sposób realizacji

W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu oraz innej formie wychowania przedszkolnego, w rozliczeniu tygodniowym:
1) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
2) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);
3) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – nie więcej niż jedną piątą czasu) zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według programu wychowania przedszkolnego;
4) pozostały czas przeznacza się, odpowiednio do potrzeb, na realizację: a) dowolnie wybranych przez nauczyciela czynności (z tym, że w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne), b) pomocy psychologiczno-pedagogicznej, c) zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych. Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 895


Zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. Z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

Celem takiej analizy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:
1) rodzicom w poznaniu stanu gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać;
2) nauczycielowi przedszkola oraz innej formy wychowania przedszkolnego przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej, a w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – zespołowi nauczycieli i specjalistów przy opracowywaniu lub modyfikowaniu indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego;
3) pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej przeprowadzającym, w razie potrzeby związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pogłębioną diagnozę dziecka. W wielu obszarach wychowania przedszkolnego występują treści edukacji zdrowotnej.


Ze względu na dobro dzieci należy zadbać o kształtowanie ich świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu, w tym właściwych nawyków żywieniowych, współpracując w tym zakresie z rodzicami.


Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy. Należy stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego. Może to zostać zrealizowane m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku obcym, włączenie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek, materiałów audiowizualnych w języku obcym. Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą przygotowywane dzieci uczęszczające do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, należy brać pod uwagę, jaki język obcy nowożytny jest nauczany w szkołach podstawowych na terenie danej gminy.

Realizację programu wychowania przedszkolnego, uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego, w oddziale w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego, zależnie od czasu pracy oddziału lub innej formy wychowania przedszkolnego, powierza się jednemu lub dwóm nauczycielom.

Prowadzenie zajęć lub części zajęć z zakresu kształtowania sprawności fizycznej dzieci, wychowania przez sztukę oraz przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym można powierzyć innym nauczycielom posiadającym odpowiednie kwalifikacje określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze nauczyciele:
1) systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego, zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do procesu nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności w niej określonych; 2) informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie one natrafiają;
3) zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, np. wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

 Rolą nauczyciela jest przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, z uwzględnieniem potrzeb dziecka, w tym potrzeby ruchu. W celu przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej nauczyciele powinni znać podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego.


 

 

   
      

KALENDARIUM WYDARZEŃ
- IMPREZ, UROCZYSTOŚCI I WYCIECZEK 
W KTÓRYCH BIORĄ UDZIAŁ DZIECI Z NASZEGO PRZEDSZKOLA 

 

 


 

PAŹDZIERNIK 2016   

 

●  6 X – teatrzyk Zielony Melonik w przedszkolu
● 11  X - Spotkanie w grupie V i VI z  Panią bibliotekarką z Biblioteki Pedagogicznej w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”
● 13 X - Magiczne gołębie Pana Jana Zduniaka - spotkanie z hodowcą i pasjonatem gołębi pocztowych, rasowych i akrobatycznych z pokazem 
iluzji scenicznej dla wszystkich dzieci i ich rodzeństwa w PP nr 2. 
● 14 X.- Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej - uroczysta akademia z okazji Dnia Nauczyciela przygotowana przez przedszkolaków i Radę Rodziców.
● 18 X - Wycieczka do Zagrody Edukacyjnej "Ranczo" w Pstrągowej z lekcją edukacyjną pt. "Wszystko na temat ziemniaka" dla wszystkich dzieci z przedszkola.
● 21 X -  Wycieczka do Nowej Dęby - wizyta dzieci z gr. II i III w "Muzeum Ozdób Choinkowych" i Jednostce Wojsk Lądowych Poligon "Dęba".
● 25 X -  Pasowanie na przedszkolaka dzieci nowo przyjętych do przedszkola.     


WRZESIEŃ 2016

 

● 01. IX. - Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2016 /2017 r., powitanie dzieci nowo przyjętych, 
 6. IX. – Zebranie organizacyjne z rodzicami dzieci nowo przyjętych .
●12 - 16 IX - Obchody Europejskiego Tydnia Sportu w przedszkolu - konkurencje i zajęcia sportowe dla dzieci na Stadionie Sportowym "Lechia Sędziszów ", mecz piłki nożnej na boisku sportowym "Orlik" z dziećmi z SP nr 3., zajęcia taneczne "ZUMBA" na podwórku przedszkolnym).
● 19. IX. - Akcja Sprzątania Ziemi – wyjście do ogrodu  przedszkolnego i segregowanie śmieci do worków na terenie ogrodu i osiedla.
● 20. IX  - Obchody Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka. Wyjście do Kina Jedność w Sędziszowie na film animowany pt."GDZIE JEST DORY", drobne upominki dla dzieci ufundowane przez firmę ALEXANDER.
● 21. IX. – Zebranie organizacyjne z rodzicami. Prelekcja Pani bibliotekarki z Biblioteki Pedagogicznej  nt. „Wpływ czytelnictwa na wszechstronny rozwój dziecka”,
  IX. - Udział  w akcji społecznej GÓRA KARTEK DLA PATI - ręczne wykonanie kartek urodzinowych  przez dzieci i pracowników przedszkola dla ciężko chorej Patrycji z okazji jej 13-tych urodzin.
  IX - X -  Akcja charytatywna - "Pomoc dla Milenki" - zbiórka pieniędzy na leczenie 7-letniej Milenki, absolwentki PP nr 2 
● IX – Przystąpienie do ogólnopolskiego Wielkiego konkursu  Akademii Aquafresh  „UŚMIECH  DZIECKA”-  ZBIERAMY PARAGONY!!! 
● IX.- Spotkanie w grupie V i VI z  Panią bibliotekarką z Biblioteki Pedagogicznej w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” 
● 30. IX. - Obchody Dnia Chłopaka w poszczególnych grupach  

 


                                                                 ROK SZKOLNY 2016/ 2017 R.


 

 

 Ponadto:

Dzieci brały udział w akcjach charytatywnych  tj. zbiórka baterii 
 - akcja „Zużyte baterie zbieramy – ziemię oczyszczamy i nagrody za to mamy” oraz zbiórka plastikowych nakrętek na rzecz chorych dzieci.  W grupach odbywały się spotkania z zaproszonymi gośćmi w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”

   

CZERWIEC 2016

 


● 01. VI.-  YASHA SHOW – ILUZJONISTA- w przedszkolu
● 02. VI.-  Wyjście do SP nr 2 w Sędziszowie Młp. na przedstawienie w wykonaniu uczniów pt: „Brzydkie kaczątko”                                                                                         
● 02-03, 06 VI.-  DZIEŃ MAMY I TATY w przedszkolu
● 02.06 VI.-  ROZSTRZYGNIĘCIE  RODZINNEGO KONKURSU LITERACKIEGO „MOJA KSIĄŻECZKA- organizowanego przez nasze przedszkole
● 08.VI-VII GMINNA OLIMPIADA SPORTOWA organizowana przez nasze przedszkole
● 12.VI- Piknik Parafialny organizowany przez Parafię Miłosierdzia Bożego   w Sędziszowie Młp. – występy dzieci z naszego przedszkola  
● 10.VI- Wyjazd  na wystawę klocków Lego Rzeszów -  dla chętnych dzieci z grupy I, II, III i IV
● 14.VI- Spotkanie z pisarką Renatą Piątkowską  w MGOK w Sędziszowie Młp. 
● 16.VI-  IV MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS MUZYCZNY „ JAKA TO MELODIA?” organizowany przez nasze przedszkole
● 17.VI-  WYCIECZKA DO KRAKOWA dla dzieci z zerówki
● 21.VI-   PRZEDSZKOLNY PIKNIK RODZINNY 2016 w ogrodzie przedszkolnym
● 22.VI-   ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO-  Msza Święta w Kościele  Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich przedszkolaków.
 23.VI-  UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO DLA DZIECI  ODCHODZĄCYCH Z PRZEDSZKOLA DO SZKOŁY- w grupie VI, V

 

 MAJ 2016 

 

● 04-06.V. - WŁOSKI TYDZIEŃ W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 2
● 05.V.- ŚWIATOWY DZIEŃ GODNOŚCI OSÓB  Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ- pochód z transparentami
● V.-  Rozstrzygnięcie konkursu wojewódzkiego " LEŚNE OPOWIEŚCI VII " pod patronatem Burmistrza Sędziszowa Młp. organizowanym przez Szkołę Podstawową w Czarnej Sędziszowskiej 
● 07.V.- Koncert charytatywny dla chorej Milenki Hulek - GRAMY I ŚPIEWAMY DLA MILENKI w sędziszowskim Domu Kultury
● 13.V.- Lekcje Przyrody - Gady i Bezkręgowce  z udziałem egzotycznych zwierząt.
● 16.V.-TEATRZYK W PRZEDSZKOLU  pt: „Szafobajka”. 
● 17.V.-V EDYCJA GMINNEGO MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU UKŁADANIA PUZZLI W CAŁOŚĆ MNIE ZŁÓŻ – I JUŻ !”organizowanego przez nasze przedszkole
●18, 19.V.-II GMINNY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ "SCENA DLA MALUCHA" w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Młp.
20.V.-Wyjście do MGOK w Sędziszowie Młp, na spektakl „Szata” w wykonaniu uczniów SP nr3 w Sędziszowie Młp.
●25. V.-Pasowanie na czytelnika Bibliotece Publicznej w Sędziszowie Młp. 
●31. V.- Dzień Dziecka w Bibliotece Pedagogicznej w Sędziszowie Młp.                                         

 

  KWIECIEŃ 2016 

 

                                                                                                                                  
05.IV. – ŚWIĘTO MARCHEWKI w przedszkolu w ramach programu "KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY".   – zdobycie certyfikatu
● 13.IV. – KONKURS MIĘDZYPRZEDSZKOLNY ,,ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI’’
● 18. IV. – Objazdowe Planetarium   w przedszkolu
● 22.IV. - ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI w przedszkolu.
● 22.IV.- Pokaz Mody Ekologicznej pt „ Wiosna 2016” 
● 22. IV- 09.V. –  Udział w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE „NASZE EKOLOGICZNE PRZEDSZKOLE”- codzienne oddawanie głosów - zajęcie 19 miejsca na 616 możliwych
● 22. IV-  Wizyta przedstawicieli Związku Strzeleckiego „Strzelec” działających przy LO  w Sędziszowie Młp. tj. w ramach ogólnopolskiej akcji: Cała Polska Czyta Dzieciom.                                        
● 27. IV-  Wyjazd do Teatru „Maska” w Rzeszowie - SPEKTAKL „HISTORIA ŚNIEŻKI”                                  
● 29. IV-  Udział w I Gminnym konkursie recytatorskim dla przedszkolaków pod hasłem „Mali artyści w poezji”, który odbył się w Wolicy Piaskowej
 29. IV  - Przemarsz ulicami miasta pod Urząd Miejski  z biało czerwonymi flagami wykonanymi w przedszkolu - OBCHODY ŚWIĘTA FLAGI
●IV- Udział w Akcji Misyjnej   „Mały bucik dla czarnego Brata"- zbiórka obuwia

 

 MARZEC 2016 

 

 ● 08. III. - MĄDRY DZIECIAK - EDUKACYJNE EKSPERYMENTY NAUKOWE-  interaktywne pokazy
● 09. III. - Wyjście dzieci 5,6 letnich do MGOK w Sędziszowie Młp na Musical pt.   „Alicja w krainie czarów" w wykonaniu aktorów  Licealnego Teatru Muzycznego działającego w sędziszowskim LO.
●21.III. - PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY W PRZEDSZKOLU  


 

 LUTY 2016        

                                                                                                                             

 ●  3. II. – Bal Karnawałowy w MGOK w Sędziszowie Młp.  dla przedszkolaków wraz z rodzicami - Grupa Eventowa ALTERNATYWA z Mielca 
●  4. II -    KUP PĄCZKA AFRYKAŃSKIEGO - ZAMIAST BRZUCHA UROŚNIE CI SERCE  akcja WYŚLIJ PĄCZKA DO AFRYKI. –  TŁUSTY CZWARTEK sprzedaż pączków                  
● 09. II – Teatrzyk pt;” Największy skarb świata” w MGOK w Sędziszowie Młp. 
● 12. II.-  Dzień Świętego Walentego                                                                      
●  II.-  Udział dzieci w ogólnopolskim konkursie „Portret Pani Zimy”

 

 STYCZEŃ 2016        

                              

06. I. - Orszak Trzech Króli- przygotowania do orszaku
●  13. I.- Audycja muzyczna prowadzona przez Filharmonii Podkarpackiej „Wielcy kompozytorzy dzieciom” – utwory napisane z myślą o młodych słuchaczach i wykonawcach                                                                                                         
●  26, 27, 28. I – Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadzia - wszystkie grupy
● 26. I.- Teatrzyk „Magiczne  słowo"
● 27. I. - Występ jasełkowy  przygotowany przez dzieci z grupy VI   dla społeczności przedszkolnej                                                                                                                        
●  29. I.  -  SPOTKANIE Z MISTRZEM  W PSICH ZAPRZĘGACH  Panem Łukaszem Ptasiem -  zawodnikiem i mistrzem Polski i Europy w Psich Zaprzęgach z udziałem psów zaprzęgowych  

   

  GRUDZIEŃ 2015

 

04. XII.-  Spotkanie ze Św. Mikołajem w przedszkolu i w poszczególnych grupach
● 09. XII.- Audycja  muzyczna prowadzona przez muzyków Filharmonii Podkarpackiej „Hej kolęda, kolęda”- kolędy i pastorałki z całego świata
● XII. – Pieczemy w grupach świąteczne pierniczki w przedszkolu 
● XII. – Akcja SZLACHETNA PACZKA  DLA RODZINY Z NASZEGO MIASTA  
● XII. – Kiermasz Bożonarodzeniowy w przedszkolu 
16. XII – Teatrzyk „Smerfne przygody”
XII. - KONKURS POWIATOWY-  " KARTKA BOŻONARODZENIOWA"
      -MIĘDZYPRZEDSZKOLNY konkurs „Ekologiczna ozdoba choinkowa”- zorganizowane przez nasze przedszkole
● 21. XII. - Uroczysta Wigilia w przedszkolu - składanie  sobie życzeń, wspólny posiłek, kolędowanie
● 23. XII. - Powitanie zimy - dzień biały w przedszkolu
● 23. XII. –  Wyjście do kina w  MGOK w Sędziszowie Młp., na film pt: ”Cicha noc” 

 

 LISTOPAD 2015 

 

04. XI.- Audycja muzyczna prowadzona przez muzyków Filharmonii Podkarpackiej –„Muzyka  w mundurze” z repertuaru orkiestr dętych 
● 06. XI.- UROCZYSTOŚĆ PASOWANIA NA PRZEDSZKOLAKA, dla dzieci z grup I, II oraz dla dzieci nowo przyjętych które nie były pasowane z grup III, IV, VI 
● 09. XI.-  obchody Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek. Spotkanie w grupie III i IV,   z Paniami Joanną Stec i Katarzyną Hagdej  z Biblioteki Publicznej w Sędziszowie Młp., 
● 09. XI.- Wyjazd dzieci z grupy I i II, do Sali zabaw  Kolorowy Świat”w Rzeszowie-  z inicjatywy Rady Rodziców
● 10. XI.- Teatrzyk w przedszkolu-pt:„Dżambo i Klementynka”, Teatr „Zielony Melonik „z Jarosławia
● 10. XI.- Obchody  97 Rocznicy Odzyskania  Niepodległości, -uroczysta akademia Przygotowanie montażu słowno- muzycznego przez dzieci z gr. V i VI.
● 16. XI.- Spotkanie z pracownikiem  Firmy Dezako z Dębicy- firmy zajmującej się między innymi wywozem śmieci i odpadów z naszego miasta. 
● 16. XI.-25.XI- Zbiórka makulatury
● 17. XI- Wycieczka do Muzeum i fabryki ozdób choinkowych w Nowej Dębie oraz Jednostki Wojskowej– dla dzieci z grup III i IV.  -  z inicjatywy Rady Rodziców
 ● 18. XI- Wycieczka do  Kręgielni „Kula”
 w Rzeszowie – dla dzieci z grup  V i VI. - z inicjatywy Rady Rodziców
● 20. XI  - Obchody Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień w przedszkolu – wszystkie grupy. Przygotowanie kolorowych kartek  z pozdrowieniami przez dzieci z grup II- VI  dla pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Sędziszowie Młp., oraz dla współpracujących instytucji, 
● 20. XI - Wizyta w SP nr 3 w Sędziszowie Młp w klasie O.- wręczenie   karteczek z życzeniami z okazji Światowego Dnia Życzliwości
● 20. XI  - Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka, 26 Rocznica uchwalenia przez ONZ KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA
● 21. XI - Zabawa Andrzejkowa Dzieci i Rodziców w sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp.
● 23. XI- 4 XII
● -  Udział   w ogólnopolskiej akcji
  „Góra grosza 2015” – zbiórka monet groszowych na rzecz dzieci z domów dziecka 
● 25. XI-  Światowy Dzień Pluszowego Misia. – Obchody w przedszkolu  
● 25. XI-  02.XII. -MISIOWA CZYTELNIA  akcja wypożyczania, czytania bajek, której bohaterami są misie.
● XI-   Akcja POMÓŻMY RODAKOM Z UKRAINY zbiórka darów na prezenty Mikołajkowe dla dzieci z parafii rzymsko- katolickiej pw. Wszystkich  Świętych   w Chodorowie na Ukrainie
●30. XI. -  Andrzejkowe wróżby w grupach – konkursy, wróżby, lanie wosku, itp.,
● 31. XI - dystrybucja jabłek

 

 PAŹDZIERNIK 2015    

 

●  07. X. – Wycieczka autokarowa wszystkich grup  do SKANSENU W KOLBUSZOWEJ
●  13. X. – Spotkanie w grupie I, II i V  z Paniami z Biblioteki Publicznej  Wysłuchanie trzech bajeczek: "Lenka i magiczne drzewo" Ireny Landau,   "Nie płacz już, mały rudzielcu"  Mymi Doinet, oraz "Uśmiech dla Żabki" Przemysława Wechterowicza.  
● 
14. X.- Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej
●   X. – Przystąpienie do ogólnopolskiego konkursu  „Drugie życie elektrośmieci”  
   X. - Przystąpienie do ogólnopolskiego programu  „Kubusiowi przyjaciele natury”  
● 18. X.- KONCERT  MAJKI  JEŻOWSKIEJ  w Hali przy LO w Sędziszowie Młp., dla chętnych  dzieci ze starszych grup     
● 27. X.- Spotkanie z dziećmi z grup III, IV i VI. Z Paniami bibliotekarkami Wysłuchanie bajek: Nancy Parent pt: "Sztuka"  pt. "Jesień". „Kubuś Puchatek i jego przyjaciele”
   

 

 WRZESIEŃ 2015

 

● 01. IX. - Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2015 /2016 r., powitanie dzieci nowo przyjętych,
● 09. IX. -  Spotkanie  z  Panią Mają Ignaś – nauczycielką j. angielskiego, pomysłodawczynią  projektu i książki   „Pati, mała księżniczka".  W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
●  IX. - Udział  w akcji GÓRA KARTEK DLA PATI
● 10. IX. – Zebranie organizacyjne z rodzicami  Zebranie ogólne i zebrania grupowe z rodzicami – wszystkie grupy,
● 18. IX. – Zebranie z rodzicami- prelekcja p.psycholog z PPP w Ropczycach pt. „Adaptacja dziecka do warunków przedszkolnych. Wpływ mediów na rozwój emocji dziecka przedszkolnego”,                                                                          
● 22. IX. - Akcja Sprzątania Ziemi – wyjście do ogrodu  przedszkolnego i segregowanie śmieci do worków na terenie ogrodu i osiedla. 
● 22. IX. – Spotkanie z  panią policjantką asp. Dominiką Kopeć z  Komendy Powiatowej  Policji w Ropczycach
● 21. IX  - Obchody Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka
● 23. IX. – Pożegnanie lata i powitanie jesieni – kolorowy  dzień żółto – pomarańczowy w przedszkolu                                                                                                  
● 28. IX.- Spotkanie w grupie VI z  Panią bibliotekarką p. Małgorzatą Malik z Biblioteki Publicznej w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” uczczenie  „Dnia Głośnego Czytania”. „ W KRAINĘ BAJEK CZAS SIĘ UDAĆ”
● 30. IX. - Obchody Dnia Chłopaka w grupach 

 


                                                      ROK SZKOLNY 2015/ 2016 R.


                                    

 

STYCZEŃ  2015

 

● 06. I. - Orszak Trzech Króli- przygotowania do orszaku
●  12. I. i 14.I. - Zajęcia z Baffy – psem terapeutą we wszystkich grupach 
●  19. I.  - Spotkanie ze Smokiem Novusiem w grupach
●  I.  - Spektakl pt. „Trzy piórka”.  
●  21. I.- 27. I. - Dzień Babci i Dziadzia - wszystkie grupy
●  26. I. – Bal Karnawałowy w MGOK w Sędziszowie Młp.  
●  28. I. – Audycja muzyczna prowadzona przez muzyków Filharmonii Podkarpackiej – „Muzyka okolicznościowa” , Karnawałowe tradycje   
●  30. I. – Międzygrupowy konkurs wokalny „Przedszkolne kolędowanie”

 

GRUDZIEŃ  2014 

 

 03. XII.- Zakończenie zbiórki zabawek i słodyczy na rzecz Caritas w Sędziszowie Młp. – w ramach akcji „I Ty możesz zostać  Św. Mikołajem” 
● 04. XII.- Spotkanie ze Św. Mikołajem w przedszkolu i w poszczególnych grupach
● 05. XII. – Prelekcja dla rodziców psychologa dziecięcego, psychoterapeuty p. Ewy Nikiel nt:  „Należy traktować innych tak, jak chciałoby się być traktowanym. Wszyscy powinni mieć wiedzę nt. niepełnosprawności” 
● 09- 12. XII. - Pieczemy w grupach świąteczne pierniczki w przedszkolu
● 18.XII. - Zajęcia otwarte dla rodziców z grupy III, wykonywanie ozdób świątecznych i kartek w przedszkolu,  
● XII. – Kiermasz Bożonarodzeniowy w przedszkolu
● XII. - Występ jasełkowy pt: „Narodziny Pana Jezusa” przygotowany przez dzieci z grupy IV dla dzieci z pozostałych grup przedszkolnych oraz dla uczniów SP Nr 3 w Sędziszowie Młp. 
● XII. – Organizowanie przez nasze przedszkole konkursu plastycznego między przedszkolnego „Świąteczna choinka”  
● 22. XII. - Uroczysta Wigilia w przedszkolu - składanie sobie życzeń, wspólny posiłek, kolędowanie  
● 23. XII. - Powitanie zimy - dzień biały w przedszkolu

 

 LISTOPAD   2014  

 ● 04. XI. – Spotkanie w grupach  z  przedstawicielami Stowarzyszenia EKOSKOP w Rzeszowie, przedstawienie problemu  zanieczyszczania środowiska, szczególnie zużytymi bateriami
● XI. Udziału dzieci z w ogólnopolskim Wielkim Konkursie Ekologicznym dla przedszkoli organizowanym przez serwis Buliba.pl. Temat  konkursu plastycznego - "ZWIERZAKOLUBNI".
● 05. XI. - Wycieczka  piesza dzieci z gr. IV do zakładu  fotograficznego
● 06.XI. - Uroczystość  Pasowania na przedszkolaka w grupie I i II  oraz kilkunastu dzieci z grup: III, IV i VI
● 07. XI.- Zebranie ogólne i zebrania grupowe z rodzicami – wszystkie grupy,
● 07. XI. - Święto Niepodległości – akademia w przedszkolu upamiętniająca obchody 96 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Spotkanie z przedstawicielem Związku Strzeleckiego Strzelec
● XI. -  Udział w konkursie plastycznym „Dobranocki z dawnych lat”
● XI. – Spotkanie z Franklinem w gr. III- w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” 
● 17. XI. - Spotkanie z p. leśniczym z Nadleśnictwa Głogów   
● 19. XI. – Wycieczka autokarowa  dzieci z grup I i II, do Centrum Rozrywki Kolorowy Świat w Rzeszowie
● 21 XI  - Obchody Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień w przedszkolu – wszystkie grupy, Przygotowanie kolorowych kartek z pozdrowieniami przez dzieci z grup II- VI  dla pacjentów hospicjum w Sędziszowie Młp., oraz dla współpracujących instytucji,
 - Wizyta w SP Nr 2, SP Nr 3, Biblioteka Publiczna; Pedagogiczna, Liceum Ogólnokształcące  w Sędziszowie Młp.- wręczenie absolwentom  karteczek z życzeniami z okazji Światowego Dnia Życzliwości
● 24. XI.- 05. XII. -  Udział   w ogólnopolskiej akcji  „Góra grosza 2014” – zbiórka monet groszowych na rzecz dzieci z domów dziecka
● 25. XI. - Obchody „Dnia Pluszowego Misia”  w przedszkolu 
● 25. XI. – Teatrzyk „Gapcio” w przedszkolu  
● 26. XI. – Wyjście do MGOK  w Sędziszowie Młp.,  na spektakl pt. „Dzień dobry Świnko”
● 26. XI. – Audycja muzyczna prowadzona przez muzyków Filharmonii Podkarpackiej – „Zabawa dźwiękami” – muzyka współczesna, efekty dźwiękowe.
● XI.- Lekcja biblioteczna dla dzieci w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sędziszowie Młp.
●28. XI. - Zabawa Andrzejkowa taneczna w przedszkolu - Andrzejkowe wróżby w grupach – konkursy, wróżby, lanie wosku, itp., 

 

 PAŹDZIERNIK  2014 

 

●   X. – Udział w akcji „Góra kartek dla Pati” 
●   X. – Nowa rabatka w ogrodzie przedszkolnym- wykonana przez uczniów ropczyckiego Zespołu Szkół Agrotechnicznych,  
●  07. X. – Wycieczka autokarowa do „Siedliska Janczar” w Pstrągowej  
● 14. X.- Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej   
●  15. X. – Wycieczka piesza gr. IV do parku „Buczyna” w Górze Ropczyckiej
●  16. X. – Zajęcia dla wszystkich przedszkolaków z zakresu udzielania pierwszej pomocy, spotkanie z ratownikami medycznymi Pogotowia Ratunkowego w Ropczycach,
●   X. – Przystąpienie do ogólnopolskiego konkursu  „Drugie życie elektrośmieci”
●   X. - Przystąpienie do ogólnopolskiego programu „Kubusiowi przyjaciele natury”
●  22. X   - Zajęcia biblioteczne  dla grup II, VI  - zorganizowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Sędziszowie Młp.
● 23. X   - Spotkanie z panią policjantką
● X.- Udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Jesień zamknięta  w mandale”
● 28. X - Teatrzyk w przedszkolu -„Tomcio” z Nowego Sącza .  
● 29. X   Audycja muzyczna prowadzona przez muzyków Filharmonii Podkarpackiej – scenka aktorska pt: „Jak Czupurek na instrumentach gry się uczył”.
● 31. X. –  Wycieczka do Nowej Dęby  dzieci z grup: III, IV ,V  i VI. –  Muzeum i Fabryka Ozdób Choinkowych oraz Jednostka Wojskowa 
●  X. - Udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Herb mojej miejscowości”

 

 WRZESIEŃ  2014 

 

● 01. IX. - Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2014 /2015 r., powitanie dzieci nowoprzyjętych,
● 02. IX. – Zebranie ogólne z rodzicami,
● 22. IX. - Akcja Sprzątania Ziemi – wyjście do ogrodu przedszkolnego i segregowanie śmieci do worków na terenie ogrodu i osiedla. 
● 19. IX  - Obchody po raz drugi Ogólnopolskiego Dnia przedszkolaka
● 23. IX. – Pożegnanie lata i powitanie jesieni – kolorowy  dzień żółto – pomarańczowy w przedszkolu
● IX. – Realizacja Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej  dla Przedszkola Akademia Aquafresh „W Pastusiowej krainie”
● 26. IX Udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Moje bezpieczne wakacje 2014”
● 30. IX. - Obchody Dnia Chłopaka w grupach 
● 30. IX. – Wizyta gr .II w gabinecie stomatologicznym
● 30. IX. – Bijemy Rekord Guinnesa w jednoczesnym szczotkowaniu zębów w tym samym czasie, Ogólnopolski Konkurs Akademii Aquafresh – zajmujemy III miejsce

 


                                                ROK SZKOLNY 2014/ 2015 R.


 

   
 PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA

                      DZIECI Z PRZEDSZKOLA


Podstawa prawna:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz.1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 75),
- Statut Publicznego przedszkola Nr 2 im. J. Korczaka w Sędziszowie Młp.

Cele procedury
Zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania dziecka w przedszkolu.

Zakres procedury
Dokument reguluje zasady przyprowadzania i odbierania dzieci.

Definicja przedmiotu procedury
- Przyprowadzanie dzieci do przedszkola - doprowadzenie dziecka do sali i oddanie pod opiekę nauczycielki,
- Odebranie dziecka z przedszkola - osobiste stawienie się rodzica lub osoby upoważnionej u nauczycielki i zakomunikowanie chęci odebrania dziecka z przedszkola

Kogo dotyczy procedura?
Do przestrzegania procedury zobowiązani są rodzice i nauczycielki.


Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest przedmiotem procedury:

Rodzice (prawni opiekunowie):  
- przyprowadzają i odbierają dzieci w ustalonych godzinach,
- upoważniają inne osoby do odbierania dzieci z przedszkola na piśmie tj. upoważnienie,
- odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania pod opiekę nauczycielce oraz od chwili odebrania z grupy,

Nauczycielki:- przyjmują upoważnienia rodziców do odbierania dzieci przez inne osoby,
- przekazują kopie upoważnień nauczycielce zamykającej przedszkole,
- odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci od momentu przyprowadzenia go do sali do chwili  odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną,
- sprawdzają zgodność danych osoby upoważnionej zapisanych w upoważnieniu z dowodem osobistym.


Opis pracy

Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola w godzinach 6:00 - 8:00;
ewentualne spóźnienia rodzice zgłaszają telefonicznie.
Rodzice odbierają dzieci do godziny 16:00.

Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione.

W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość odebrania dziecka przez inną osobę dorosłą (nie wymienioną w upoważnieniu), zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną przez rodziców na piśmie tj. jednorazowym oświadczeniu  (zawierającym niezbędne dane tej osoby).

Każda osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go.
Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo (np. upojenie alkoholowe).

O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie być poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji nauczycielka lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.

W wypadku, gdy dziecko nie zastanie odebrane do godziny 16:00, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę (do 17:00).

Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami (Komisariat Policji - Sędziszów Małopolski, ul. 3 Maja 42 a,                tel.017 2216427).

 

Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe. 

Tryb dokonywania zmian w procedurze
Ewentualnych zmian w procedurze dokonuje dyrektor.  
 
ZASADY DOBREJ WSPÓŁPRACY

                   RODZICÓW Z PRZEDSZKOLEM
          MY RODZICE:

  1. Znamy i respektujemy obowiązujący w Przedszkolu ROZKŁAD DNIA.
  2. Wszystkie uzgodnienia między rodzicami a nauczycielkami dokonujemy bez obecności dzieci.
  3. Staramy się  we wszystkich sytuacjach stosować zasadę bezwyjątkowości.
  4. Wymieniamy z nauczycielkami na bieżąco informacje o przejawach agresji u dzieci w celu ustalenia wspólnych form zaradczych.
  5. Angażujemy się w życie Przedszkola w stopniu jaki sami uznajemy za odpowiedni.
  6. Unikamy sytuacji wywołujących niezdrową rywalizację między dziećmi (przestrzegamy zakazu przynoszenia drogich gadżetów).
  7. Ponosimy konsekwencje za nieterminowe regulowanie opłat za przedszkole.
  8. Ponosimy pełną odpowiedzialność za zatajenie informacji o stanie zdrowia dziecka.

   

 

 

     Na początku roku szkolnego 2016/ 2017 na zebraniu ogólnym
                                       z rodzicami 
odbyło się  głosowanie.


                                   Wybrano następujący skład organów
RADY RODZICÓW:


                               1. Przewodniczący Rady Rodziców – p. Barbara Wszołek

                               2. Z - ca Przewodniczącego – p.  Katarzyna Twardowska

                               3. Sekretarz – p. Justyna Wróbel

                               4. Skarbnik - p. Agnieszka Popławska

                              
                              5. Komisja Rewizyjna w składzie:  p. Marta Zawisza

                                                                                    p. Joanna Kosydar

                                                                                    p. Katarzyna Brzostowska
                                                 
                                                                                    p. Katarzyna Stawarz Cyzio

                                                                                    p. Iwona Jędrych

                                                                                   p. Aleksander Malski

 

 

RADY ODDZIAŁOWE:

GRUPA I
1. P. Aleksandra Sacha
2. P. Aleksander Malski
3. P. Adam Ochab

GRUPA II
1. P. Katarzyna Twardowska
2. P. Magdalena Skitał
3. P. Iwona Jędrych 

 

GRUPA III
1. P. Katarzyna Brzostowska
2. P. Dorota Bykowska
3. P. Renata Jaworek

 

GRUPA IV
1. P. Katarzyna Stawarz Cyzio
2. P. Justyna Wróbel
3. P.Maciej Mazur

 

GRUPA V
1. P Barbara Wszołek
2. P. Marta Zawisza
3. P. Iwona Piczak

 

GRUPA VI
1. P. Agnieszka Popławska
2. P. Joanna Kosydar
3. P. Ewa Toton

 

  

      Rada Rodziców posiada swoje KONTO BANKOWE:


           Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 2
                         Os. Młodych 9
                    39 – 120 Sędziszów Młp.

           Bank Spółdzielczy w Sędziszowie Młp.

     
 Nr rachunku: 60 9172 0003 0007 1808 2000 0010

 

     

   

                                
                
Nad funkcjonowaniem i organizacją przedszkola czuwa
                        Pani dyrektor mgr Renata Śliwa.
              Personel przedszkola stanowi 13 osobowa kadra
              wykwalifikowanych pedagogów oraz 12 pracowników 
                                   obsługi i administracji. 


 
                                             KADRA PEDAGOGICZNA


Nauczyciele naszego przedszkola prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą w powierzonym im oddziale - grupie i odpowiadają za jakość swojej pracy oraz bezpieczeństwo dzieci. Są to wykwalifikowani pedagodzy, którzy cały czas doskonalą swoje wiadomości i umiejętności uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach pedagogicznych, kursach, zespołach samokształceniowych. Nauczyciele korzystają także z różnych czasopism o tematyce pedagogicznej, z internetu, które to stanowią dla nich źródło informacji o nowościach, bieżących zmianach dotyczących ich pracy. Mają stały kontakt z doświadczonymi metodykami z ośrodków doskonalenia nauczycieli służącymi pomocą i radą w razie zapytań czy wątpliwości.

 

                                mgr Renata Śliwa - dyrektor - nauczyciel dyplomowany
                                             mgr Marta Pieja – nauczyciel dyplomowany
                                        mgr Kornelia Przywara – nauczyciel dyplomowany
                                            Barbara Szczęch - nauczyciel dyplomowany   
                                           mgr Jolanta Żuczek - nauczyciel mianowany
                                               Maria Rokosz - nauczyciel dyplomowany
                                               Maria Setera - nauczyciel dyplomowany
                                            mgr Marta Skiba – nauczyciel dyplomowany
                                           mgr Urszula Kmieć - nauczyciel 
dyplomowany
                                            mgr Bożena Pazdan - nauczyciel 
dyplomowany
                                           mgr Ewelina Dobosz - nauczyciel kontraktowy
                                               mgr Teresa Patro - Religia
                                               mgr Zofia Piwowar - J. Angielski

 

                   
PRACOWNICY OBSŁUGI I ADMINISTRACJI

 

Opiekę nad dziećmi podczas ich pobytu w przedszkolu wspomagają pozostali pracownicy placówki, w szczególności pomoc nauczyciela i woźne oddziałowe. Dzięki kucharkom i intendentce dzieci mogą spożywać zawsze świeże posiłki.Konserwator zaś zawsze potrafi naprawić nie tylko cieknący kran, ale również ulubioną zabawkę.

Monika Górniak – intendent 
Lucyna Ziemba - pomoc nauczyciela
Małgorzata Lewkowicz - pomoc nauczyciela
Anna Dziurzyńska - pomoc nauczyciela
Marta Gnacek - sekretarka / woźna oddziałowa
Lucyna Feret - woźna oddziałowa
Irena Świder- woźna oddziałowa
Krystyna Sado - woźna oddziałowa
Małgorzata Dziedzic - woźna oddziałowa
Irena Wiater - kucharka
Aneta Świder - pomoc kuchenna
Mieczysław Idzik – konserwator

 

 

 

 

 

 


 

    PRZYDZIAŁ PERSONELU DO GRUP NA ROK SZKOLNY 2015/2016 
                                                                                         


GRUPA


WYCHOWAWCA GRUPY
NAUCZYCIEL


WOŹNA
ODDZIAŁOWA


I -  3 - latki


Jolanta Żuczek
Maria Rokosz
 oraz naucz. z gr.VI


Marta Gnacek
Lucyna Ziemba
(pomoc  nauczyciela)


II -  3,4 - latki

 

Ewelina Dobosz
dyr. Renata Śliwa
oraz naucz. z gr. I, III, V

 Krystyna Sado


III -  4 - latki


Bożena Pazdan
Urszula Kmieć

 


Irena Świder


IV -  4 - latki


Marta Pieja
oraz naucz. z gr. I i III

 

Irena Świder


V  -  5,6  - latki


 Maria Setera
Kornelia Przywara

 


Marta Gnacek
Anna Dziurzyńska (pomoc nauczyciela)


VI -  5,6 - latki

 

Marta Skiba
     Barbara Szczęch                


Małgorzata
Dziedzic
Małgorzata Lewkowicz
(pomoc nauczyciela)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

         

 

 

 

 

 

SCHODZENIE SIĘ DZIECI DO PRZEDSZKOLA  W  ROKU SZKOLNYM  2015 / 2016 :

 

Dzieci
z grupy:

W godz.
od - do

Gromadzą się
w sali grupy:

Wszystkie dzieci

6.00 – 7.00

I

I, II, III i IV

7.00 – 7.30

I

II i IV

7.30 – 8.00

II

III

7.30 – 8.00

III

V

7.00 – 8.00

V

VI

7.00 – 8.00

VI

I - VI

od 8.00

w swoich
salach

 

 

               

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI Z PRZEDSZKOLA W  ROKU SZKOLNYM  2015 / 2016 :

 

 

Dzieci
z grupy:

W godz.
od - do

Gromadzą się
w sali grupy:

I i III

15.00 – 16.00

I

II 

15.30 – 16.00

I

IV  i  V

15.00 – 15.30

V

IV  i  V

15.30 – 16.00

VI

  OFERTA NASZEGO PRZEDSZKOLA

          

Koncepcja pracy naszego przedszkola nastawiona jest na wszechstronny rozwój dziecka.
Jest ona dostosowana do aktualnych potrzeb społecznych.
Działania nauczycieli opierają się na osobistym kontakcie wychowawczym z każdym dzieckiem w grupie, orientacji w zakresie indywidualnych możliwości wychowanków i dostosowaniu do nich zadań wychowawczych.


1. PROGRAM:

Nasze przedszkole pracuje w oparciu o:

 
 Program:- „Razem w przedszkolu. Program wychowania przedszkolnego"- wydanie rozszerzone (aut. programu: Jolanta Andrzejewska; Jolanta Wierucka)


- "Dziecięca matematyka. Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych" E.Gruszczyk - Kolczyńska, E. Zielińska


 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA DZIECI
OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU  SZK. 2014 / 2015 :

 

Dla dzieci 3-letnich -  cykl RAZEM W PRZEDSZKOLU”- TRZYLATKA wyd. WSiP
 -  KARTY PRACY  - części 1 - 2
-  „Wyprawka”- części 1-2 

 

Dla dzieci  4-letnich -  cykl WESOŁE PRZEDSZKOLE CZTEROLATKA wyd. WSiP
- KARTY PRACY - części 1 - 4

 

Dla dzieci 5 i 6 –letnich - cykl TROPICIELE wyd. WSiP
-  KARTY PRACY - części 1 – 4
-  Wyprawka matematyczna,
-  Wyprawka plastyczna,
-  Zeszyt grafomotoryczny,
-  Zeszyt Piszę, Zeszyt Liczę

 
  2. METODY PRACY:


Działalność  dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza przedszkola opiera się na stosowaniu i systematycznym wdrażaniu nowatorskich, aktywizujących metod pracy z dzieckiem m.in.:

- Pedagogika zabawy - Klanza

- metoda E. Gruszczyk- Kolczyńskiej do nauki matematyki
- metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
- metoda opowieści ruchowej (Thulina)
- biblioterapia
- drama
- gry i zabawy integracyjne
- relaksacja
- metoda twórczego ruchu Carla Orffa
- metoda gimnastyki twórczej Rudolfa Labana
- gimnastyka rytmiczna Knniesów
- metoda aktywnego słuchania muzyki Bati Strauss
  i wiele innych.
 

 


 

3. RODZAJ ZAJĘĆ:


Z dziećmi prowadzone są zajęcia indywidualne, zespołowe i grupowe:
- zajęcia i zabawy rozwijające mowę,
myślenie i spostrzegawczość,
- zajęcia i zabawy rozwijające myślenie matematyczne,

-
zajęcia plastyczne,
- zajęcia umuzykalniające,
- zajęcia ruchowe ,
- zajęcia przyrodnicze,
- zajęcia przygotowujące do nauki w kl. I. (przygotowanie do nauki czytania i pisania).

Podczas zajęć dzieci nabywają umiejętności i sprawności potrzebne im w dalszej nauce i rozwoju. Różnorodne i nowoczesne metody pracy z dziećmi wzbogacają ich wiedzę o życiu bliższego i dalszego środowiska.

 


4. ZAJĘCIA DODATKOWE       

 

Oprócz codziennych zajęć dla dzieci w przedszkolu, prowadzone są BEZPŁATNE ZAJĘCIA DODATKOWE: 


1. KATECHEZA - 2 zajęcia tygodniowo dla dzieci z wszystkich grup 
    Zajęcia prowadzi katechetka pani
mgr Teresa Patro

2. KÓŁKO SZACHOWE "GONIEC" dla chętnych dzieci
    Zajęcia prowadzi pani
mgr Jolanta Żuczek

3.
KÓŁKO TEATRALNE "MACIUSIE" dla chętnych dzieci
    Zajęcia prowadzi pani
mgr Urszula Kmieć i mgr Bożena Pazdan

2.
KÓŁKO TANECZNE "GAWOTKI" dla chętnych dzieci
    Zajęcia prowadzi pani
mgr Marta Skiba

  
 

5. WYCIECZKI

 

Dzieci z naszego przedszkola biorą udział w różnorodnych wycieczkach pieszych i autokarowych, które  są zawsze źródłem radości, wprowadzają w kulturę zabawy i mają na celu integrację grupy.

Są to wycieczki m.in. do: 

- Parku Buczyna w Górze Ropczyckiej
- Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów w Sędziszowie Młp.
- Kina „Jedność”  w Sędziszowie Młp.
-Fabryki klocków COBI w Mielcu
- Krakowa,
- Łańcuta,
- Stadniny koni w Pstrągowej
- Zagrody Garncarskiej w Medyni Głogowskiej
- Kopalni soli w Bochni
- Filharmonii w Rzeszowie
- Teatru „Maska” w Rzeszowie,
- Jednostki wojskowej w Rzeszowie,

Miejsca wycieczek w danym roku wynikają z propozycji podanych przez rodziców w karcie informacyjnej oraz dobierane są w zależności od wieku dzieci. Natomiast terminy uzależnione są od kwestii organizacyjnych oraz warunków pogodowych.

 

 


 


6. KONKURSY I IMPREZY DLA PRZEDSZKOLAKÓW


Rozwijając umiejętności i zdolności naszych przedszkolaków, organizujemy, zachęcamy i przygotowujemy dzieci do udziału w różnych konkursach przedszkolnych, międzyprzedszkolnych, gminnych i ogólnopolskich, czego efektem są dyplomy, wyróżnienia, nagrody i podziękowania, a co za tym idzie, radość i satysfakcja dzieci.

Co roku dzieci biorą udział w:

- Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Sędziszowie Młp.
-
Gminnej Sportowej Olimpiadzie Przedszkolnej,
 - Konkursie międzyszkolnym „Leśne opowieści ” organizowanym przez Szkołę Podstawową w Czarnej Sędziszowskiej,
- Estradce Małolatka - Gminnym Przeglądzie Twórczości Artystycznej Przedszkoli w Wielopolu Skrzyńskim.
- Prezentacjach Artystycznych Szkół i Przedszkoli z okazji Dni Sędziszowa.

Co roku przedszkolaki uczestniczą w przemarszu ulicami miasta i w spotkaniu z Burmistrzem Sędziszowa Młp. z okazji Święta flagi”  7. OGÓLNOPOLSKIE PROGRAMY, KAMPANIE SPOŁECZNE 
                           
I  AKCJE CHARYTATYWNE 

 

Uwzględniając współczesne  problemy społeczne i cywilizacyjne oraz dokonując diagnozy lokalnych potrzeb edukacyjnych, poszerzamy wiedzę dzieci na temat zagrożeń niesionych przez cywilizację. Na bieżąco organizujemy w przedszkolu i włączałamy dzieci i rodziców w Ogólnopolskie Programy, Kampanie Społeczne  i  Akcje charytatywne:  


 -  Akademia Aquafresh
- „Akademia Misia Haribo”

- „Czyste powietrze wokół nas
- „Cała Polska czyta dzieciom   
- „Zużyte baterie zbieramy- ziemię oczyszczamy i nagrody za to mamy”
- „Sprzątanie Świata”.
- „I Ty możesz zostać Św. Mikołajem” 
- „Góra Grosza”
- „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”
- „Zbiórka makulatury”,
- „Zbiórka darów dla powodzian”
- „Zbiórka plastikowych nakrętek”
- „
Marzycielska poczta”
- „Pomóżmy zwierzakom

 

  
 

8. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI


Nasze przedszkole dba o dobrą współpracę z rodzicami. Rodzice biorą aktywny udział w życiu przedszkola, współdecydują w sprawach istotnych dla dzieci i placówki. W celu stworzenia atmosfery wzajemnego zaufania i życzliwości prowadzimy atrakcyjne formy współpracy z rodzicami.

Organizujemy:
- zebrania ogólne i grupowe,
- zajęcia otwarte,
- indywidualne konsultacje dla rodziców,
- wycieczki przedszkolne z udziałem rodziców.
-
wystawy prac dzieci w holu przedszkolnym,
- kiermasze i konkursy z udziałem rodziców,

- spotkania okolicznościowe  i uroczystości przedszkolne: Mikołaj, Dzień Babci i  Dziadka, Jasełka, Zabawa noworoczna, Dzień Rodziny, Zakończenie przedszkola, itp.

 


9. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM


W celu promowania naszej placówki w środowisku lokalnym współpracujemy  z placówkami kulturalno-oświatowymi, instytucjami,  stwarzając okazję do spotkań integracyjnych z dziećmi z innych przedszkoli i szkół, wymianę doświadczeń, pokaz prac plastycznych, organizację konkursów, występów (jasełka, teatrzyki itp.).

Współpracujemy z:

- Publicznym Przedszkolem Nr 1 w Sędziszowie Młp.
- Szkołą Podstawową Nr 2 i Nr 3 w Sędziszowie Młp
- Szkołą Podstawową w Czarnej Sędziszowskiej,
- Liceum Ogólnokształcącym w Sędziszowie Młp.
- Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sędziszowie Młp.
- Telewizją Sędziszów
- Prasą lokalną tj. Biuletyn Sędziszowski, Reporter, Głos powiatu -
- Biblioteką Pedagogiczną w Sędziszowie Młp
- Biblioteką Publiczną w Sędziszowie Młp.
- Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i
Logopedyczną w Ropczycach
- Państwową Powiatową Inspekcją Sanitarną w Ropczycach

 

 

Aby zwiększyć atrakcyjność zajęć organizowanych w przedszkolu, zapraszamy do współpracy osoby ze środowiska lokalnego o ciekawych zawodach celem ukazania roli ich pracy w naszym życiu.

Organizujemy spotkania m.in. z:

- przedstawicielem Policji,
- przedstawicielem Straży Pożarnej,
- przedstawicielami Miejsko – Gminnego Koła Pszczelarskiego w Sędziszowie Młp,
- żołnierzami I Batalionu Strzelców Podhalańskich stacjonujących w Rzeszowie,
- fryzjerką,
- stomatologiem,
- pielęgniarką,
- lekarzem,
itp.

 


   

 

 

 

  JANUSZ

 

 

  KORCZAK  

     

 

 

 

 

 

 

  PATRON

 

  DZIECIĘCYCH

 

  MARZEŃ

 

 

                                          

  Patronem naszego przedszkola jest Janusz   Korczak (1878 lub 1879-1942) znany również jako "Stary Doktor". Jego prawdziwe nazwisko brzmiało Henryk Goldszmit, polski prozaik żydowskiego pochodzenia, lekarz, pedagog, publicysta.

  

Nie chcemy powielać życiorysu Janusza Korczaka, gdyż szczegółowe interpretacje tego problemu spotkać można w licznych opracowaniach. Pragniemy jedynie przypomnieć zasady działania tego wyjątkowego człowieka.  Połączenie pasji lekarza, pedagoga i pisarza pozwoliło Korczakowi spojrzeć na dzieci kompleksowo i stworzyć przyjazny im system wychowawczy. Korczak odnosił się sceptycznie do wszelkich "receptur" w wychowaniu, określanych jako jedynie skuteczne. Wskazywał na ogólne kierunki działania, ogólne zasady, które wychowawca winien dostosowywać zawsze do określonych sytuacji i konkretnych potrzeb dziecka. Uznawał bowiem wychowanie za proces twórczy, za ustawiczne poszukiwanie skuteczniejszych form i metod pracy. Działania Korczaka zmierzały do stopniowego usamodzielnienia się dzieci poprzez stworzenie im sytuacji sprzyjających wyłanianiu sił dziecięcych inicjatyw. Taka właśnie jest geneza Sądu Koleżeńskiego, Skrzynki Listów, Skrzynki Rzeczy Znalezionych. Istotnym czynnikiem wychowania w Korczakowskich Domach była praca. Korczak żywił uznanie dla każdej pracy zarówno fizycznej jak i umysłowej. Dlatego utrzymanie porządku w budynkach, pomoc przy sporządzaniu i wydawaniu posiłków, pomoc w czytelni i bibliotece, w nauce słabszym, opieka nad chorymi objęte były dyżurami wychowanków.


Korczakowska pedagogika była konsekwentną realizacją założenia, że dziecko jest pełnym człowiekiem, choć w innej skali niż dorosły, a nie jedynie zadatkiem na człowieka. Negowała ona przymus, który zalecał zastąpić dobrowolnym i świadomym przystosowaniem sił jednostki do form życia zbiorowego. Ten zapracowany człowiek- wykładowca w Instytucie Pedagogiki Specjalnej, Wolnej Wszechnicy Polskiej, Seminarium  dla  Ochroniarek,  prelegent  na kursach dla nauczycieli i wychowawców,  rzeczoznawca  w  sprawach  dla  nieletnich i Sądzie Okręgowym... mówił o sobie, że wypełnia tylko swoje obowiązki.

Był autorem deklaracji praw dziecka. Jednak ani medycyna, ani literatura nie stała się główną pasja jego życia, wszystko - całą swą wiedzę, talent i życie oddał dzieciom. Naczelną zasadą Korczaka była walka o dobro dziecka - jako droga ku jego lepszej przyszłości. Walczył o równouprawnienie dzieci. Dostosował wymagania do indywidualnych potrzeb wychowanków. Podkreślał indywidualność każdego z nich i uznawał jego prawo bycia kim jest. Pisał : "Idą z wami i zaletami . Dajcie warunki, by wzrastali lepsi". Prowadzone przez niego sierocińce stały się jego ogniskiem domowym,  a ich  wychowankowie  jego  ukochanymi dziećmi. Opublikował wiele prac z zakresu pedagogiki m.in. "Jak kochać dziecko", oraz "Prawo dziecka do szacunku".

Uznawał się za człowieka zwyczajnego, choć inni nazwali Korczaka wielkim. Wielkim, bo służył wielkiej idei, której nie zdradził w godzinie śmierci - tak, jak nie zdradził dzieci, które kochał...

To tylko nieliczne z powodów, dla których JANUSZ KORCZAK został patronem naszego przedszkola. By uczcić pamięć naszego patrona i przybliżyć jego postać dzieciom i rodzicom, zorganizowaliśmy w holu przedszkola kącik poświęcony Januszowi Korczakowi:


 

                

                        

Z Korczakiem do rodziców
 
PRAWA DZIECKA I SZACUNEK WOBEC NIEGO

           

Jak wychowywać?


Wg Korczaka zadaniem wychowania jest:
                1. Kształcić serce.
                2. Kształcić umysł.
                3. Połączyć to wszystko z układnością form.
                4. Rozwinąć dodatnie cechy zrodzonego charakteru dzieci.
                5. Stłumić ujemne.
                6. Tworzyć nabyty charakter dziecka.
                7. Uczynić z dziecka człowieka pożytecznego, szlachetnego.
                8. Szczęśliwego.

Prośba dziecka- Janusz Korczak

1) Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego, czego się domagam. To tylko próba sił z mojej strony.
2) Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję - poczucia bezpieczeństwa.
3) Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko ty możesz pomóc mi zwalczyć zło, póki jest to jeszcze w ogóle możliwe.
4) Nie rób ze mnie większego dziecka, niż jestem. To sprawia, że przyjmuje postawę głupio dorosłą.
5) Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. O wiele bardziej przejmuję się tym, co mówisz, jeśli rozmawiamy w cztery oczy.
6) Nie chroń mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze jest nauczyć się rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych.
7) Nie wmawiaj mi, że błędy, które popełniam, są grzechem. To zagraża mojemu poczuciu wartości.
8) Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że cię nienawidzę. To nie ty jesteś moim wrogiem, lecz twoja miażdżąca przewaga !
9) Nie zwracaj zbytniej uwagi na moje drobne dolegliwości. Czasami wykorzystuję je, by przyciągnąć twoją uwagę.
10) Nie zrzędź. W przeciwnym razie muszę się przed tobą bronić i robię się głuchy.
11) Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się przeraźliwie tłamszony, kiedy nic z tego wszystkiego nie wychodzi.
12) Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wyrazić myśli. To dlatego nie zawsze się rozumiemy.
13) Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości. Zbyt łatwo strach zmusza mnie do kłamstwa.
14) Nie bądź niekonsekwentny. To mnie ogłupia i wtedy tracę całą moją wiarę w ciebie.
15) Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę cię pytaniami. Może się wkrótce okazać, że zamiast prosić cię o wyjaśnienia, poszukam ich gdzie indziej.
16) Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie. One po prostu są.
17) Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału. Prawda na twój temat byłaby w przyszłości nie do zniesienia. Nie wyobrażaj sobie, iż przepraszając mnie stracisz autorytet. Za uczciwą grę umiem podziękować miłością, o jakiej nawet ci się nie śniło.
18) Nie zapominaj, że uwielbiam wszelkiego rodzaju eksperymenty. To po prostu mój sposób na życie, więc przymknij na to oczy.
19) Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę. Wiem, jak trudno dotrzymać mi kroku w tym galopie, ale zrób, co możesz, żeby nam się to udało.
20) Nie bój się miłości. Nigdy.  


 

WIERSZ O KORCZAKU Anna Kamińska

Była ulica, tutaj, w stolicy,
Pełna biedaków, błota i śmieci.
Był sierociniec na tej ulicy,
A w sierocińcu żydowskie dzieci.

Był z nimi człowiek, co je pokochał,
Chociaż czasami ciężko mu było.
To dzięki Niemu, w tym dziwnym domu
Samotnych dzieci, czuło się Miłość.

I przyszła wojna co kraj zalała,
Zło wyciągnęło po władzę ręce.
Ale ta Miłość wciąż panowała,
I tylko sierot było coraz więcej.

Przyszedł okupant zajął stolicę,
Chciał zgładzić Żydów na świecie.
I opuściły dzieci ulicę,
Aby zamieszkać w warszawskim getcie.

Aż przyjechały po nie wagony -
Kierunek: obóz. Towar: więźniowie.
Ruszyły ze sztandarem zielonym
W drogę do śmierci. A z nimi Człowiek.

To już Treblinka! Koniec! Wysiadka!
Tam z własnej woli, w komorze gazowej,
Zginął wraz z dziećmi, które ukochał -
Ich wychowawca - Prawdziwy Człowiek!


KORCZAK -  NASZ WIELKI PATRON

Książki i bajki pisał,
o Królu Maciusiu też!
A Janusz miał na imię
o Kogo chodzi? Wiesz!

Pedagog, pisarz, lekarz,
rzeźbiarz dziecięcych dusz.
Dla ukochanych dzieci
robił wszystko co mógł. 

Tak! To Janusz Korczak
patron przedszkola naszego!
Poświęcił życie dzieciom
 - cóż może być wspanialszego?

Jesteśmy z Niego dumni,
jesteśmy także wdzięczni
i hołd z serca składamy,
ku Jego - pamięci!

 

 Janusz Korczak pozostał na zawsze w pamięci ludzkiej człowiekiem wielkiego umysłu i dobroci.

Jest patronem wielu szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz ulic w różnych miejscowościach.
W Gdańsku-Oliwie nazwano jego im. Dom dziecka, w Łodzi znajduje się szpital im. Janusza Korczaka, a Osiedle im. Janusza Korczaka w dzielnicy Korczak w Kaliszu.
 W Warszawie odsłonięto pomnik Janusza Korczaka. Stanął on w pobliżu Pałacu Kultury i Nauki, od strony ul. Świętokrzyskiej. Pomnik Korczaka z dziećmi znajduje się także w Warszawie przy ul. Jaktorowskiej 6 (dawniej Krochmalna 92), przed dawnym Domem Sierot dla dzieci żydowskich w Warszawie oraz na cmentarzu żydowskim w Warszawie, od strony ulicy Okopowej.

 

                            

                                           Pomnik Janusza Korczaka w Warszawie

 

 

 

                    

                                Pomnik Janusza Korczaka  na cmentarzu żydowskim w Warszawie

 

 

                                

                                           Pomnik Janusza Korczaka w Yad Vashem

 

 

 

  DZIAŁALNOŚĆ LITERACKA JANUSZA KORCZAKA        

      
Pisał powieści i opowiadania przeznaczone przede wszystkim dla człowieka dorosłego. Miały one za zadanie uczulić społeczeństwo na krzywdę dziecka, na brak zrozumienia dziecięcych problemów przez świat dorosłych i zwrócić uwagę rodziców na przyczyny ich niepowodzeń w wychowaniu dzieci, np. Jak kochać dziecko (1920), Prawo dziecka do szacunku (1929), Momenty wychowawcze (1919)

       Korczak stworzył także wiele utworów literackich, poetyckich, satyry obyczajowe, utwory dramatyczne, naturalistyczne powieści społeczne, felietony i pamiętniki: Dzieci ulicy (1901), Dziecko salonu (1906), Koszałki opałki (satyra obyczajowa) (1905), Sam na sam z Bogiem (1922), dramat Senat szaleńców (wyst. 1931)          

       W najbardziej twórczym, dojrzałym okresie życia napisał utwory przeznaczone wyłącznie dla dzieci i młodzieży. Są to np. : Jośki, Mośki i Srule (1909), Józki, Jaśki i Franki (1910), Kajtuś czarodziej, Uparty chłopiec, Król Maciuś Pierwszy (1922), Król Maciuś na wyspie bezludnej (1923)
         

       Niektóre z nich już od momentu powstania zostały entuzjastycznie przyjęte przez dziecięcego czytelnika w Polsce. To właśnie pod wpływem dzieci Korczak napisał dalsze dzieje Króla Maciusia. Same dzieci przysyłały listy do autora, w których proponowały całe sceny mającej powstać książki. 
       
To zainteresowanie dzieci książkami i ich bohaterami było najpiękniejszą nagrodą dla Korczaka za jego zasługi w literaturze dziecięcej. Zawsze twierdził, że najlepszymi krytykami są dzieci i należy ich oceny brać całkiem poważnie.