Blue Flower

Zgodnie z zaleceniem GIS w przedszkolu podczas wakacji nadal obowiązuje  
REŻIM SANITARNY oraz ZMIANA ORGANIZACJI PRACY 
(nie będą obowiązywały dotychczasowe podziały grupowe, liczba dzieci zostaje ograniczona zgodnie z wytycznymi GIS. 
Wymagane są stałe godziny przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola zgodnie ze złożona deklaracją.
Podczas wakacji Przedszkole pracuje w godz. 6.30 - 16.00.

W DNIU PRZYJŚCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PO NIEOBECNOŚCI (Weekend, dzień wolny) WYMAGANE BĘDZIE:

1. Dobry stan zdrowia dziecka sprawdzony zgodnie z zaleceniami GIS
2. Obowiązkowe przedłożenia Oświadczenia (podpisanego przez obydwojga Rodziców), które Rodzice otrzymali wcześniej do zapoznania się na komunikatorze lub drogą mailową.  

UWAGA !!!
Proszę zgłaszać ewentualną nieobecność dziecka mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub telefonicznie: 17 22 16 752 w dniu poprzedzającym nieobecność oraz w nagłych przypadkach do 7.30 w dniu nieobecności.
Informacja jest niezbędna w celu organizacji żywienia.

Poniżej zamieszczamy Procedurę:

            PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR2
IM. JANUSZA KORCZAKA W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM COVID-19

           / Załącznik do Zarządzenia Nr 5/E/20 Dyrektora PP2 z dnia 07.05.2020r./ z późniejszymi zmianami

 
Na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkolu i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania przedszkoli w Przedszkolu obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa.

 1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Publicznym Przedszkolu Nr 2 im. Janusza Korczaka w Sędziszowie Małopolskim ul. Osiedle Młodych 9 zwanego dalej Przedszkolem lub Placówką, odpowiada dyrektor przedszkola zwany dalej Dyrektorem.

 2. W Przedszkolu stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji.

 3. Wszyscy pracownicy zaopatrzeni są w środki ochrony indywidualnej wg wskazań GIS i znają obowiązujące w placówce procedury bezpieczeństwa dotyczące COVID-19

 4. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 16.00.

 5. Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej zgodna z aktualnymi wytycznymi GIS.

 6. Zgłoszenie dziecka do przedszkola dokonuje się poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 17 22 16 752   z podaniem daty ewentualnego przyjścia z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem oraz godzin pobytu. O przyjęciu dziecka każdorazowo będzie decydował dyrektor.

 7. Zaleca się osobom wchodzącym do budynku Przedszkola przejście przez kurtynę z czynnikiem dezynfekującym / stosowany środek w urządzeniu posiada świadectwo kontroli jakości/.

 8. W wiatrołapie budynku Przedszkola każdemu pracownikowi oraz dziecku mierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik Przedszkola.

 9. W przypadku wskazania temperatury wyżej niż 37,5 stopni C po piętnastu minutach wykonany jest drugi pomiar innym termometrem. Jeżeli drugi pomiar wskaże podwyższoną temperaturę lub u dziecka/pracownika wystąpią wyraźne oznaki choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu dana osoba nie zostanie na teren budynku Przedszkola. W takim przypadku nakazuje się stosowanie do zaleceń GIS.

 10. W Przedszkolu dzieci nie muszą zakrywać ust i nosa natomiast pracownikom zaleca się zakrywanie nosa i ust przy użyciu przyłbicy lub maseczki./ Jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych Ministra Zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego/.

 11. Pracownicy bezpośrednio obsługujący klientów obowiązkowo posiadają maseczki lub/i przyłbice, rękawiczki jednorazowe.

 12. Na czas pracy Przedszkola, drzwi wejściowe do budynku Przedszkola są zamykane. Każdorazowe wejście do Przedszkola sygnalizowane jest za pomocą dzwonka.

 13. Na tablicy ogłoszeń w holu znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie Placówki.

 14. Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym zapewnia:

  1. Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń Przedszkola, placu zabaw oraz sprzętów, zabawek znajdujących się w Przedszkolu;

  2. Płyn do dezynfekcji rąk, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, przyłbice, maseczki ochronne, fartuchy dla pracowników Przedszkola / zgodne z wytycznymi GIS/.

  3. Instrukcje: mycia rąk, dezynfekcji rąk, zakładania i zdejmowania rękawiczek oraz maseczek;

  4. Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki, przyłbicę, fartuch oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia);

  5. Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom.

 1. Dyrektor:

  1. Nadzoruje i monitoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników Przedszkola zgodnie z powierzonymi im obowiązkami;

  2. dba o tym by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było zabawek, przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować;

  3. prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w Placówce;

  4. kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;

  5. informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika;

  6. współpracuje ze służbami sanitarnymi;

  7. instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;

  8. zapewnia taką organizację, która uniemożliwi stykania się ze sobą poszczególnych grup dzieci, a dana grupa będzie przebywać w wyznaczonej, stałej sali, zaś grupą będą się opiekowali w miarę Ci sami opiekunowie;

  9. informuje rodziców o obowiązujących w Przedszkolu procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej.

  10. Organizuje działalność Przedszkola zgodnie z wytycznymi MZ, GIS i MEN.

 1. Każdy pracownik Placówki zobowiązany jest:

 1. Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:

  1. Regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,

  2. Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,

  3. Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;

 2. Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku Placówki stosując ściśle zasady dezynfekcji rąk.

 3. Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci;

 4. Postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa;

 5. Zachowywać dystans między sobą – minimum 1,5 m.

 6. Stosować środki ochrony indywidualnej wg zasad określonych przez GIS, MZ.

 1. Pracownicy pomocniczy – intendent/sekretarka, konserwator oraz personel kuchenny nie mogą mieć kontaktu z dziećmi , oraz nauczycielami i pomocami nauczyciela .

 2. Pomoce nauczyciela/woźne oddziałowe myją i/lub dezynfekują:

  1. Ciągi komunikacyjne – myją oraz dezynfekują odpowiednim płynem.

  2. Poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują;

  3. Leżaki;

  4. Toalety dla personelu i dzieci – myją i dezynfekują;

  5. Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów;

  6. Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;

  7. Myją, dezynfekują zabawki, przedmioty, którymi bawiło się dziecko zanim będzie z nich korzystało kolejne dziecko.

  8. Dbają o czystość ręczników. Jeśli zaistnieje potrzeba stosują ręczniki papierowe jednorazowe.

  9. Maseczki wielokrotnego użytku pracownicy piorą w domu zgodnie z zaleceniami producenta.

  10. Pracując w rękawiczkach. Stosują ścisłe zasady ich nakładania i zdejmowania oraz utylizowania.

  11. Pracując w przyłbicach, systematycznie dezynfekują je dostępnym środkiem.

  12. Wykonują inne stałe prace określone w zakresie czynności na stanowisku pracy oraz zlecone przez dyrektora.

 1. Nauczyciele:

 1. sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, objawy chorobowe u dzieci,

 2. dbają o to by dzieci regularnie myły ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza;

 3. wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć;

 4. dbają o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi z innej grupy, np. na placu zabaw;

 5. dbają o to, by dzieci w ramach grupy unikały bliskich kontaktów
  / z uwzględnieniem szatni/;

 6. nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci;

 7. podczas organizacji i pobytu na placu zabaw stosują się ściśle do wymogów GIS – odrębnie każda grupa, korzystanie z urządzeń jedynie w przypadku gdy zostały dopuszczone przez dyrektora do użytku.

 8. zachowują między sobą w kontaktach odstęp wynoszący co najmniej 1,5 m.

Przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola

 1. Dzieci powyżej 4 r.ż. w czasie drogi do i z palcówki noszą maseczkę. W Przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa przez dzieci.

 2. Rodzic/opiekun prawny dzieci przyprowadzanych do placówki musi mieć zakryty nos i usta oraz mieć założone rękawiczki.

 3. Na teren budynku Przedszkola (tylko do wiatrołapu) wchodzi jeden rodzic z dzieckiem/dziećmi. Następni wchodzą gdy poprzedni opuszczą wiatrołap. Podobnie podczas odbioru dzieci.

 4. W dniu wznowienia funkcjonowania Przedszkola rodzic/prawny opiekun podaje pracownikowi podpisane oświadczenie związane z przeciwdziałaniem COVID-19.
  W przypadku braku oświadczenia dziecko nie jest wpuszczone do Placówki.

 5. Pracownik podczas przejmowania dziecka od rodzica/prawnego opiekuna dokona mierzenia temperatury dziecka /termometrem bezdotykowym/.

 6. Pracownik dba o to, by dziecko po wejściu do Przedszkola wymyło ręce, a następnie odprowadza do sali, w której dziecko będzie odbywało zajęcia pod opieką nauczyciela.

 7. Rodzic przyprowadza dziecko i odbiera dziecko w godzinach określonych przez siebie i uzgodnionych z dyrektorem.

 8. W przypadku zgromadzenia się kilkorga dzieci – rodzic czeka z dzieckiem przed budynkiem Przedszkola z zachowaniem zasad określonych przez MZ i GIS w odstępach co najmniej 1,5 m.

 9. Dziecko nie może wnosić do budynku Przedszkola zabawek ani przedmiotów.

 10. Do placówki przyjmowane są tylko dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów świadczących o infekcji (katar, kaszel, podwyższona temperatura – powyżej 37.5C), widoczne osłabienie, ospałość, manifestowanie, złe samopoczucie).

 11. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego, objawów chorobowych
  u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca informuje rodziców o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka.

 12. Dziecko przyprowadzane i odbierane jest wyłącznie przez rodziców/opiekunów prawnych lub osobę zamieszkującą we wspólnym gospodarstwie. Tylko w szczególnych i uzasadnionych przypadkach dziecko może przyprowadzać i odbierać osoba uprawniona.

 13. Po wybraniu dziecka Rodzice / oraz osoby uprawnione/ wraz z dziećmi nie mogą przebywać na ogrodzie przedszkolnym.

   

Żywienie

 1. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki.

 2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.

  Pracownicy kuchni:

 1. Dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki;

 2. Myją ręce:

  1. przed rozpoczęciem pracy,

  2. przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,

  3. po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,

  4. po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,

  5. po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,

  6. po skorzystaniu z toalety,

  7. po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,

  8. po jedzeniu i piciu ;

 3. Myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;

 4. Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne, rejestrują imię i nazwisko dostawcy w karcie;

 5. Wyrzucają rękawiczki oraz wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie;

 6. Przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans zgodny z obowiązującymi przepisami;

 7. Po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez dyrektora Przedszkola;

 8. Myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki.

 1. Posiłki dla dzieci odbierane są z kuchni tak, aby pracownicy kuchenni nie mieli kontaktu z opiekunami, wychowawcami dzieci.

 2. Dzieci posiłki spożywają przy stolikach w swoich salach/dzieci spożywają posiłki w sali a po zakończeniu wyznaczony pracownik/pracownicy dezynfekują powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.

 3. Posiłki dzieciom podają pomoce nauczyciela/woźne oddziałowe.

 

Wyjścia na zewnątrz

 1. Przedszkole nie organizuje wyjść poza teren Przedszkola.

 2. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu zabaw przy czym dzieci mogą korzystać jedynie ze sprzętów dopuszczonych do użytku przez dyrektora z wyłączeniem. Pozostałe sprzęty będą otaśmowane.

 3. Na placu zabaw mogą przebywać jednocześnie dwie grupy, przy czym opiekunowie zapewniają, aby dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą oraz jedna grupa na terenie zielonym z tyłu budynku.

 4. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw dopuszczone do użytku na zakończenie każdego dnia są dezynfekowane.

 5. Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

 1. W Przedszkolu wyznaczone i oznakowane zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk (przy wejściu do wyznaczonego pomieszczenia).

 2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar, biegunka, utrata węchu lub smaku), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.

 3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.

 4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie telefonicznie: z rodzicami/opiekunami dziecka, Powiatową Stację Epidemiologiczną oraz organem prowadzącym i informuje o objawach.

 5. W przypadku ignorowania wezwania o stawienie się w Przedszkolu rodzica/opiekuna dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.

 6. Wskazany przez dyrektora pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.

 7. Nauczyciel, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek).

 8. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika Przedszkola, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną/przyłbicę i rękawiczki oraz fartuch.

 9. Rodzice izolowanego dziecka odbierają je z Przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych do budynku Placówki.

 10. W przypadku wystąpienia u pracownika Przedszkola będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia. Jeśli sytuacja dotyczy nauczyciela Dyrektor w pierwszej kolejności zapewnia opiekę dzieciom.

 11. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do Przedszkola kolejnych dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik.

 12. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń w dolnym holu) i wprowadza do stosowania na terenie Placówki instrukcje i polecenia przez nią wydawane.

 13. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.

 14. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.

 15. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

 16. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.

 17. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.

 18. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

 

Przepisy końcowe

 1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu od dnia 11 maja 2020 r. do czasu ich odwołania.

 2. Wszyscy pracownicy Przedszkola oraz rodzice/opiekunowie dzieci zobowiązani się do ich ścisłego stosowania i przestrzegania.

 3. Od 01.07.2020r. został zmieniony punkt 12 (Przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola) dodaje się tylko w szczególnych i uzasadnionych przypadkach dziecko może przyprowadzać i odbierać osoba uprawniona. Zapis dotyczący ogólnej liczby dzieci w grupie zostaje dostosowany do aktualnych wytycznych GIS.