Blue Flower

Zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkoli do 11 kwietnia - Ministerstwo  Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 29 marca do 11 kwietnia 2021r. ograniczone zostaje stacjonarne funkcjonowanie przedszkola. Ograniczenie to polega na prowadzeniu zajęć stacjonarnych dla dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wsparciem zostaną objęte rodziny, w których przynajmniej jeden z rodziców jest zatrudniony w podmiocie leczniczym lub świadczy usługi na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii, realizuje zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rodzic/e spełniający jedno z niżej wymienionych kryteriów korzystają z opieki przedszkola na dotychczasowych warunkach.

Na Wniosek rodziców w okresie od 29 marca do 11 kwietnia 2021r. do przedszkola uczęszczać mogą:

1) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) dzieci rodziców, którzy:

     a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

     b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

    c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID

    d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

    e) wykonują działania ratownicze,

    f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

    g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

    h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

    i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

     j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

    k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek 

Dla przedszkolaków, których Rodzice/opiekunowie prawni nie spełniają żadnego z w/w kryteriów, zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez komunikator na stronie iPrzedszkole.

Bardzo prosimy Rodziców spełniających rządowe kryteria o najszybsze zgłoszenie dziecka w celu zorganizowania opieki i żywienia poprzez:

- komunikator: iprzedszkole

- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- telefon: 17 2216752