Blue Flower

Informujemy, że nadal do 15 października Rodziców obowiązują dwa wejścia:  A i B 

  - wejście A (główne) - dla dzieci nowoprzyjętych oraz ich rodzeństw uczęszczających również do przedszkola. Rodzice przekazują dziecko pracownikowi przedszkola i opuszczają budynek. 

Rodzice/prawni opiekunowie/ inne osoby upoważnione nie mogą wchodzić do przedszkola, wyjątek stanowią rodzice dzieci nowych, którzy będą mogli wejść do przestrzeni wspólnej przedszkola (wspólny holl, szatnia) z bezwzględnym obowiązkiem osłonięcia ust i nosa oraz dezynfekcji dłoni płynem znajdujących się przy wejściu lub w rękawiczkachz zachowaniem zasad:

  • 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi, 
  • odstęp od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m.
  • 5 rodziców/prawnych opiekunów/ inne osoby upoważnione w jednym czasie.

- w krótkim czasie, nie przekraczającym 5-7 minut należy pomóc dziecku w przebraniu się, pożegnać się z dzieckiem i w miarę szybko opuścić budynek by nie ograniczać innym rodzicom możliwości sprawnego przyprowadzania i odbierania dziecka.

   - wejście B (ewakuacyjne od strony placu zabaw) - dla dzieci z pozostałych grup - pracownik przedszkola zaprosi dziecko i po umyciu dziecku rączek, odprowadzi dziecko pod opieką nauczyciela lub wskaże właściwą grupę (dzieci starsze),

Odbiór dzieci dla wszystkich odbywa się wejściem A po użyciu dzwonka wejściowego od godz.13.00. Nad płynnością odbioru będzie czuwał pracownik szatni.

Rodziców z dziećmi oczekujących na wejście lub oczekujących na dziecko przy odbiorze prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość.