Blue Flower

 DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ARMII KRAJOWEJ W SIERPCU

1. Nazwa podmiotu publicznego

Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Janusza Korczaka w Sędziszowie Małopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.korczaknr2.pl


2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 26.05.2009 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 19.03.2020 r.

 
3. Dane kontaktowe

Osoba do kontaktu: Kornelia Przywara
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 17 22 16 752

 4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane lub zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.

 • Zdjęcia i grafiki nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

 • Nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.

 • Brak aplikacji mobilnej.

 

5. Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

6. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Deklarację sporządzono dnia: 26.03.2021r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

7. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

8. Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

 • Adres: Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Telefon: 17 867 11 42

  Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: Rzecznik Praw Obywatelskich | (rpo.gov.pl)

Wnioski o udostępnianie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

9 . Dostępność architektoniczna

Przedszkole posiada pomieszczenia znajdujące się na parterze oraz I piętrze, które nie są w pełni przystosowane do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się.

 1. Do budynku prowadzą dwa wejścia- przy jednym od strony północnej zlokalizowany jest podjazd dla wózków.

 2. Podjazd umożliwia wejście na parter .

 3. Szerokość drzwi jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich- otwierane ręcznie.

 4. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 5. Budynek nie posiada windy, platformy, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, oznaczenia w alfabecie Braille’a.

 6. Przy schodach na I piętro zamontowane są barierki.

 7. Osoby mające problem z poruszaniem się, mogą załatwić sprawę w sekretariacie przedszkola znajdującym się na parterze

 8. Parking, znajdujący się na terenie placówki, posiada wyznaczone miejsce dla osób z niepełnosprawnością.

 9. Dopuszcza się wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.